ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (Νο 02)

Ο Ιησούς ανώτερος των αγγέλων

Εβρ 1:4  τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε. 5  Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτε· Υιός μου είσαι συ, Εγώ σήμερον σε εγέννησα; και πάλιν· Εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν Πατήρ, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ Υιός

… τοσούτον  ανώτερος των αγγέλων γενόμενος… Υπάρχουν κάποιες διδασκαλίες που ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι το ίδιο πρόσωπο. Το μικρό αυτό εδάφιο οτι δηλαδή ο Ιησούς είναι ανώτερος των αγγέλων, καταρρίπτει εντυπωσιακά τη διδασκαλία αυτή πάνω στην οποία είναι στηριγμένη ολόκληρη θρησκεία.

… όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε. … το όνομα του Ιησού Χριστού υψώνεται από τη Βίβλο πάνω από οποιοδήποτε άλλο όνομα στη γη. Αυτός που έχει ένα τέτοιο όνομα δεν μπορεί να είναι δημιούργημα του Θεού.

Φιλ 2:5  Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν, το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, 6  όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, 7  αλλ’ εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, 8 και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. 9  Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα

Πράξ 3:16  Και διά της εις το όνομα αυτού πίστεως τούτον, τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστις η δι’ αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων υμών.

Πράξ 4:12  Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.

Εφεσ 1:21  υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν τω αιώνι τούτω, αλλά και εν τω μέλλοντι· 22  και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν…

… προς τίνα των αγγέλων είπε ποτε· Υιός μου είσαι συ, Εγώ σήμερον σε εγέννησα … Η φράση «Εγώ σήμερον σε εγέννησα» δεν έχει σχέση με την σαρκική γέννηση του Ιησού από την Μαριάμ, διότι ακριβώς σε αυτή τη παρερμηνεία του εδαφίου βασίστηκε ο Άρειος που είπε ότι “ὅτι ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν”, δηλαδή αφού ο Υιός γεννήθηκε, υπήρξε κάποια χρονική στιγμή που δεν υπήρχε, άρα δεν είναι προαιώνιος. Η φράση “σε εγέννησα” αναφέρεται όχι στη σαρκική γέννηση του Χριστού σαν τότε να ήλθε στην ύπαρξη ο Ιησούς Χριστός, αλλά στην ανάστασή του όπως θα δούμε στα παρακάτω εδάφια:

Πραξ 13:33  ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν, ως είναι γεγραμμένον και εν τω ψαλμώ τω δευτέρω· Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. 

Αποκ 1:5  και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών… 

Ρωμ 1:4  και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιωσύνης διά της εκ νεκρών αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών,  

Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται υπό το φως της ιδίας της Γραφής. Τα παραπάνω εδάφια μας λένε ότι η φράση “εγώ σήμερα σε γέννησα” που λέει ο Πατήρ στον Υιό, αναφέρεται στην ανάστασή του Ιησού Χριστού και μάλιστα ως πρωτότοκου εκ των νεκρών, δηλ. αυτού που πρώτος γεύτηκε την ανάσταση. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι αδελφοί του, που αποτελούν το σύνολο της εκκλησίας. Με την ανάστασή του ο Κύριος κατά το Ρωμ 1:14, απέδειξε σε όλο τον ορατό και αόρατο κόσμο, ότι είναι πράγματι ο Υιός και έτσι κατά την ημέρα εκείνη γεννήθηκε παραβολικά, διότι ο Ιησούς προϋπήρχε της έλευσής του στη γη. Η Μαριάμ γέννησε το σώμα του Ιησού, μέσα στο οποίο δια Πνεύματος Αγίου κατοίκησε όλη η θεότητα σωματικώς.

Η Θεότητα του Ιησού Χριστού

Εβρ 1:6  Όταν δε πάλιν εισαγάγη τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, λέγει· Και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. 7  Και περί μεν των αγγέλων λέγει· Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα· 8 περί δε του Υιού· Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου. 

… ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού … Μια από τις θεμελιώδεις διδασκαλίες της Βίβλου είναι ότι η προσκύνηση ανήκει αποκλειστικά στον Θεό. 

Αποκ 22:8  Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ιδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδον, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. 9  Και λέγει προς εμέ· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλαττόντων τους λόγους του βιβλίου τούτου· τον Θεόν προσκύνησον.

Στα εδάφια αυτά βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός δίνει εξουσία στον Υιό να δέχεται προσκύνηση. 

Δαν 7:13  Είδον εν οράμασι νυκτός και ιδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού και έφθασεν έως του Παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. 14  Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, διά να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και αι γλώσσαι· η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρή. 

 

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s