ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΨΑΛΜ λδ:19 Πολλαί αι θλίψεις του δικαίου, αλλ’ εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος.

ΨΑΛΜ ριη:16 Ναι, Κύριε! διότι είμαι δούλος σου· είμαι δούλος σου, συ έλυσας τα δεσμά μου.

ΗΣΑ μβ:7 διά να ανοίξης τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλης τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότει εκ του οίκου της φυλακής.

ΗΣΑ ξα:1 Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ’ εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους, και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους·ΛΟΥΚ δ.18)

ΙΩΑΝ η:32 Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου· 32 και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. ….. 36 εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.

ΡΩΜ ς:7 Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας.

ΡΩΜ η:2 Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου.

ΡΩΜ ς:18 ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις την δικαιοσύνην

Β’ ΚΟΡ γ:17 Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία.

ΓΑΛ β:4 αλλά δια τους παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οίτινες παρεισήλθον, διά να κατασκοπεύσωσι την ελευθερίαν ημών, την οποίαν έχομεν εν Χριστώ Ιησού, δια να μας καταδουλώσωσιν·

ΓΑΛ δ:22 Διότι είναι γεγραμμένον, ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς· ένα εκ της δούλης, και ένα εκ της ελευθέρας· 23 αλλ’ ο μέν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα· ο δε εκ της ελευθέρας, δια της επαγγελίας. 24 Τα οποία είναι αι δύο διαθήκαι· μία μεν από του όρους Σινά, η γεννώσα προς δουλείαν, ήτις είναι Άγαρ. 25 (Διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία, και ταυτίζεται με την σημερινήν Ιερουσαλήμ· είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής.) 26 Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ήτις είναι μήτηρ πάντων ημών. … 31 Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας.

ΓΑΛ ε:1 Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί, και μη υποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας.

ΓΑΛ ε:13 Διότι σείς αδελφοί, προσεκλήθητε εις ελευθερίαν· μόνον μη μεταχειρίζεσθε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός.

ΚΟΛ α:13 όστις ελευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού·

ΙΑΚ α:25 Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας, και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ’ εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.

ΙΑΚ β:12 Ούτω λαλείτε, και ούτω πράττετε, ως μέλλοντες να κριθήτε διά του νόμου της ελευθερίας·

Α’ ΠΕΤ β:16 ως ελεύθεροι, και μη ως έχοντες την ελευθερίαν επικάλυμμα της κακίας, αλλ’  ως δούλοι του Θεού.

Β’ ΠΕΤ β:9 εξεύρει ο Κύριος να ελευθερόνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, …

Β’ ΠΕΤ β:19 επαγγελόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς·

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s