ΕΙΡΗΝΗ

ΜΑΤΘ ε:9 Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού.

ΜΑΤΘ ι:34 Μη νομίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν, δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν. {ΛΟΥΚ .ιβ:51}

ΜΑΡΚ θ:50 Έχετε άλας εν εαυτοίς, και ειρηνεύετε εν αλλήλοις. {Β’ ΚΟΡ ιγ:11 – Α’ ΘΕΣ ε:13 – ΤΙΜ β:22}

ΛΟΥΚ β:14 Και επί γής ειρήνη.

ΛΟΥΚ ι:5 Εις ήντινα δε οικίαν εισέρχησθε, πρώτον λέγετε, ειρήνη εις τον οίκον τούτον. {ΜΑΤΘ  ι:13 – ΙΩΑΝ κ:19}

ΙΩΑΝ ιδ:27 Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς, ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας, μηδέ ας δειλιά.

ΠΡΑΞ θ:31 Αι μέν λοιπόν εκκλησίαι καθ’ όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο.

ΡΩΜ α:7 Πρός πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους αγίους, χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού.

ΡΩΜ β:10 δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα τον εργαζόμενον το αγαθόν…

ΡΩΜ γ:17 Και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν…

ΡΩΜ ε:1 Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην πρός τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, … {ΠΡΑΞ .ι:36 – ΕΦΕΣ β:15-17}

ΡΩΜ ι:15 Πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην. {ΙΑΚ γ:18}

ΡΩΜ ιβ:18 Εί δυνατόν όσον το αφ’ υμών, ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων. {ΡΩΜ ιδ:19 –ΕΒΡ ιβ:14}

Α’ ΚΟΡ ιδ:33 Ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. {Β’ ΘΕΣ γ:16 – ΕΒΡ ιγ:20}

ΓΑΛ ε:22 Ο δε καρπός του πνεύματος είναι….Ειρήνη.

ΕΦΕΣ β:14 Αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού. {ΜΑΡΚ ε:34}

ΕΦΕΣ δ:3 Σπουδάζοντες να διατηρήτε των ενότητα του πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης.

ΦΙΛΙΠ δ:7 Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νούν, Θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματα σας.

ΚΟΛ α:20 Ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού,….είτε τα επί της γής, είτε τα εν τοις ουρανοίς.

Α’ ΘΕΣ ε:3 Όταν λέγωσιν, ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται απ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος.

ΑΠΟΚ ς:4 Να σηκώση την ειρήνην από της γής, και να σφάξωσιν αλλήλους.

{àΡΩΜ ιε:13,33 – Α’ ΚΟΡ α:3 – Β’ ΚΟΡ α:2 – ΓΑΛ α:3,ς:16 – ΕΦΕΣ α:27,ς6:23 – ΦΙΛΙΠ α:2 – ΚΟΛ α:2 – Α’ ΘΕΣ α:1 – Β’ ΘΕΣ α:2 – Α’ ΤΙΜ α:2 – Β’ ΤΙΜ α:2 – ΤΙΤ α:4 ΦΙΛΗΜ 3 – Α’ ΠΕΤ α:2,ε:14 – Β’ ΠΕΤ α:2 – Β’ ΙΩΑ 3 – Γ’ ΙΩΑ 15 – Ιούδα 2}

This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s