ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ

ΑΡΙΘ ς:2 Όταν ανήρ ή γυνή ευχηθή ευχήν Ναζηραίου, δια να αφιερωθή εις τον Κύριον, 3 θέλει εγκρατεύεσθαι από οίνου και από σίκερα, και δεν θέλει πίει όξος από οίνου, ή όξος από σίκερα, ούτε θέλει πίει ότι είναι κατασκευασμένον από σταφυλής, …

ΙΩΒ λα:1 Έκαμον συνθήκην μετά των οφθαλμών μου· και πως να έχω τον στοχασμόν μου επί παρθένον;

ΜΑΤΘ ε:28 Εγώ όμως σας λέγω, ότι πάς ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν, ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού. 29 Εάν δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζη, έκβαλε αυτόν, και ρίψον από σου· διότι σε συμφέρει να χαθή έν των μελών σου, και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέεναν. 30 Και εάν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίζη, έκκοψον αυτήν, και ρίψον από σου· διότι σε συμφέρει να χαθή έν των μελών σου, και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέεναν.

ΠΡΑΞ κδ:25 Ενώ δε αυτός {Παύλος} ομίλει περί δικαιοσύνης και εγκράτειας και περί της μελλούσης κρίσεως, ο Φήλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη, Κατά το παρόν ύπαγε …

ΡΩΜ η:13 Διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε, αλλ’ εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει.

Α’ ΚΟΡ ζ:9 αλλ’ εάν δεν εγκρατεύονται, {οι άγαμοι και οι χήρες}, ας νυμφευθώσι· διότι καλήτερον είναι να νυμφευθώσι παρά να εξάπτονται.

Α’ ΚΟΡ θ:25 Πάς δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται· … 27 αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ μείνω αδόκιμος.

ΓΑΛ ε:24 Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας…

ΚΟΛ γ:5 Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γής, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, ….

Α’ ΘΕΣ ε:8 αλλ’ ημείς, όντες της ημέρας, ας εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης, και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας.

ΤΙΤ α: 8 αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρων, δίκαιος, όσιος, εγκρατής·

Α’ ΠΕΤ α:13 Δια τούτο, αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε, και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάριν την ερχόμενην εις εσάς όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός.

Α’ ΠΕΤ ε:8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέων ωρυόμενος, περιέρχεται, ζητών τίνα να καταπίη

Β’ ΠΕΤ α:5 Και δι’ αυτό δε τούτο, καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, 6 εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, …

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s