ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΙΩΑΝ α:3,10 Πάντα δι’ αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν…Ο κόσμος έγεινε δι’ αυτού.

ΠΡΑΞ δ:24 Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, όστις έκαμες τον ουρανόν και την γήν και την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτοίς. (ΠΡΑΞ ιδ:15 + ιζ:24)

Α’ ΚΟΡ ια:12 Τα πάντα δε εκ του Θεού. (Α’ ΚΟΡ ιε:28 – Β’ ΚΟΡ ε:18)

ΕΦΕΣ γ:9 Όστις έκτισε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού.

ΚΟΛ α:16,17 Δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γής, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίαι, τα πάντα δι’ αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν… Και τα πάντα συντηρούνται δι’ αυτού. (ΡΩΜ α:19,20)

ΕΒΡ γ:4 Πάς οίκος κατασκευάζεται υπό τινός, ο δε κατασκευάσας τα πάντα, είναι ο Θεός.

ΕΒΡ ια:3 Οι αιώνες εκτίσθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων.

Β’ ΠΕΤ γ:5 Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι, και η γή συνεστώσα εξ ύδατος και δι’ ύδατος.

ΑΠΟΚ δ:11  Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι σύ έκτισας τα πάντα, και δια το θέλημα σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s