ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Α. Η αναγέννηση και το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίω, δυο ξεχωριστά γεγονότα.

Ο λόγος του Θεού, διαχωρίζει την αναγέννηση και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ως δύο ξεχωριστά και διακριτά γεγονότα στη ζωή του πιστού.

ΠΡΑΞ η:12 Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. 13 Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και βαπτισθείς έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήττετο. 14 Ακούσαντες δε οι απόστολοι οι εν Ιεροσολύμοις ότι η Σαμάρεια εδέχθη τον λόγον του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην· 15 Οίτινες καταβάντες προσηυχήθησαν περί αυτών διά να λάβωσι Πνεύμα Αγιον· 16 διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ’ ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. 17 Τότε επέθετον τας χείρας επ’ αυτούς, και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον.

Ο Φίλιππος στη Σαμάρεια, αφού κήρυξε το λόγο και αρκετοί πίστεψαν, τους βάπτισε στο νερό εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για το Χριστιανικό βάπτισμα που για να γίνει, ο άνθρωπος έπρεπε να έχει πιστέψει, να έχει αναγεννηθεί και να έχει δώσει τη καρδιά του στον Χριστό. Άνδρες λοιπόν και γυναίκες ερχόταν στη πίστη και βαπτίζονταν. Όταν οι Απόστολοι άκουσαν ότι στη Σαμάρεια υπήρχε λαός που πίστεψε στο Χριστό, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη «για να λάβουν Πνεύμα Άγιον» διότι παρόλο που είχαν αναγεννηθεί και είχαν βαπτιστεί, δεν είχαν λάβει Άγιο Πνεύμα. Πράγματι οι απόστολοι επέθεταν τα χέρια τους πάνω στους πιστούς και ελάμβαναν Άγιο Πνεύμα.

Η παραπάνω περικοπή μας διδάσκει ότι μπορεί κάποιος να είναι αναγεννημένος αλλά να μην έχει λάβει Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα το ένα γεγονός από το άλλο, μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα, αλλά όπως εδώ, να υπάρχει διαφορά αρκετών ημερών, μέχρι να τρέξουν τα νέα και να έλθουν οι απόστολοι από την Ιερουσαλήμ στη Σαμάρεια.

ΠΡΑΞ β:37 Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; 38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. 39 Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών

Στη περικοπή αυτή, ο Πέτρος μιλά στους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι αγγίχτηκαν από το κήρυγμα αμέσως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνοι αφού πίστεψαν στο λόγο, ρωτούν τώρα «τι πρέπει να κάνουν». Ζητούν οδηγία για τις επόμενες κινήσεις τους. Ο Πέτρος τους παρήγγειλε να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους και κατόπιν να βαπτιστούν στο νερό. Ακόμα τους υποσχέθηκε ότι μετά το βάπτισμα αυτό, μελλοντικά θα ελάμβαναν και το Άγιο Πνεύμα (και θέλετε λάβει). Και εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με δυο διακριτά, ξεχωριστά γεγονότα. Το βάπτισμα εν ύδατι που είναι στην εξουσία του πιστού να το κάνει εφόσον αποφασίσει να δώσει τη καρδιά του στον Χριστό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα που είναι υπόσχεση του Θεού αλλά είναι στην εξουσία Του πότε θα το δώσει στον πιστό.

B. Οι γλώσσες ως σημείο του βαπτίσματος εν Πνεύματι Αγίω

… συνεχιζεται

 

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s