ΓΥΝΑΙΚΑ

 

ΓΕΝ β:21 Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και εκοιμήθη· και έλαβεν μίαν εκ των πλευρών αυτού, και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. 22 Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα, και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. 23 Και είπεν ο Αδάμ, Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου, και σάρξ εκ της σαρκός μου· αύτη θέλει ονομασθή ανδρίς, διότι εκ του ανδρός αύτη ελήφθη.

ΓΕΝ γ:16 Προς δε την γυναίκα είπε, Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει.

ΔΕΥΤ κβ:5 Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανήκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθή στολήν γυναικός· επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως, είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεόν σου.

ΠΑΡ ιβ:3 Η ενάρετος γυνή είναι στέφανος εις τον άνδρα αυτής· η δε προξενούσα αισχύνην είναι ως σαπρία εις τα οστά αυτού.

ΠΑΡ ιδ:1 Αι σοφαί γυναίκες οικοδομούσι τον οίκον αυτών· η δε άφρων κατασκάπτει αυτόν δια των χειρών αυτής.

ΠΑΡ ιη:22 Όστις εύρηκε γυναίκα, εύρηκεν αγαθόν, και απήλαυσε χάριν παρά Κυρίου.

ΠΑΡ ιθ:13 ο άφρων υιός είναι όλεθρος εις τον πατέρα αυτού και αι έριδες της γυναικός είναι ακατάπαυστον στάξιμον 14 Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων· αλλ’ η φρόνιμος γυνή παρά Κυρίου δίδεται.

ΠΑΡ κα:9 καλήτερον να κατοική τις εν γωνία δώματος, παρά εν οίκω ευρυχώρω μετά γυναικός φιλέριδος  … 19 Καλήτερον να κατοική τις εν γή ερήμω, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμώδους.

ΠΑΡ κβ: 14 στόμα γυναικός αλλοτρίας είναι λάκκος βαθύς· ο μισούμενος υπό Κυρίου θέλει εμπέσει εις αυτόν

ΠΑΡ λα:10 ΓΥΝΑΙΚΑ ενάρετον τις θέλει ευρεί; διότι η τοιαύτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους μαργαρίτας. 11 Η καρδία του ανδρός αυτής θαρρεί επ’ αυτήν, και δεν θέλει στερείσθαι αφθονίας. 12 Θέλει φέρει εις αυτόν καλόν, και ουχί κακόν, πάσας τας ημέρας της ζωής αυτής. 13 Ζητεί μαλλίον και λινάριον, και εργάζεται ευχαρίστως με τας χείρας αυτής. 14 Είναι ως τα πλοία των εμπόρων· φέρει την τροφήν αυτής από μακρόθεν. 15 Και εγείρεται ενώ είναι έτι νύξ, και δίδει τροφήν εις τον οίκον αυτής, και έργα εις τας θεραπαίνας αυτής. 16 Θεωρεί αγρόν, και αγοράζει αυτόν· εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. 17 Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμιν, και ενισχύει τους βραχίονας αυτής. 18 Αισθάνεται ότι το εμπόριον αυτής είναι καλόν· ο λύχνος αυτής δεν σβύνεται την νύκτα. 19 Βάλλει τας χείρας αυτής εις το αδράκτιον, και κρατεί εν τη χειρί αυτής την ηλακάτην. 20 Ανοίγει την χείρα αυτής εις τους πτωχούς, και εκτείνει τας χείρας αυτής προς τους ενδεείς. 21 Δεν φοβείται την χιόνα διά τον οίκον αυτής· διότι πας ο οίκος αυτής είναι ενδεδυμένοι διπλά. 22 Κάμνει εις εαυτήν σκεπάσματα· το ένδυμα αυτής είναι βύσσος και πορφύρα. 23 Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν ταις πύλαις, όταν κάθηται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. 24 Κάμνει λεπτόν πανίον και πωλεί· και δίδει ζώνας εις τους εμπόρους. 25 Ισχύν και ευπρέπειαν είναι ενδεδυμένη· και ευφραίνεται διά τον μέλλοντα καιρόν. 26 Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία· και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενείας. 27 Επαγρυπνεί εις την κυβέρνησιν του οίκου αυτής, και άρτον οκνηρίας δεν τρώγει. 28 Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουσιν αυτήν· ο ανήρ αυτής, και επαινεί αυτήν· 29 πολλαί θυγατέρες εφέρθησαν αξίως, αλλά σύ υπερέβης πάσας. 30 Ψευδής είναι η χάρις, και μάταιον το κάλλος· η γυνή η φοβούμενη τον Κύριον, αυτή θέλει επαινείσθαι. 31 Δότε εις αυτήν εκ του καρπού των χειρών αυτής· και τα έργα αυτής ας επαινώσιν αυτήν εν ταις πύλαις.

ΕΚΚΛ ζ:28 …άνδρα ένα μεταξύ χιλίων εύρηκα· γυναίκα όμως μίαν μεταξύ πασών τούτων δεν εύρηκα.

ΕΚΚΛ θ: 9 χαίρου ζωήν μετά της γυναικός την οποίαν ηγάπησας πάσας τας ημέρας της ζωής της ματαιότητος σου αίτινες σοι εδόθησαν υπό τον ήλιον πάσας τας ημέρας της ματαιότητος σου· διότι τούτο είναι η μερίς σου εν τη ζωή και εν τω μόχθω σου τον οποίον μοχθείς υπό τον ήλιον

Α’ ΚΟΡ ια:3 3 Θέλω δε να εξεύρητε ότι η κεφαλή παντός του ανδρός είναι ο Χριστός· κεφαλή δε της γυναικός, ο ανήρ. … 5 Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή, καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής, διότι έν και το αυτό είναι με την εξυρισμένην. 6 Επειδή αν δεν καλύπτηται η γυνή, ας κουρεύση και τα μαλλία αυτής· αλλ’ εάν ήναι αισχρόν εις γυναίκα να κουρεύη τα μαλλία αυτής, ή να ξυρίζηται, ας καλύπτηται. 7 Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. 8 Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλ’ η γυνή εκ του ανδρός· 9 επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ δια την γυναίκα, αλλ’ η γυνή δια τον άνδρα. 10 Δια τούτο χρεωστεί να έχη εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής, δια τους αγγέλους. 11 Πλήν ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. 12 Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ είναι δια της γυναικός· τα πάντα δε εκ του Θεού. 13 Κρίνατε σείς καθ’ εαυτούς· είναι πρέπον γυναίκα να προσεύχηται ασκεπής; 14 Ή ουδέ αυτή η φύσις δεν σας διδάσκει, ότι ανήρ μεν εάν έχει κόμμην, είναι εις αυτόν ατιμία; 15 Γυνή δε εάν έχη κόμην, είναι δόξα εις αυτήν· διότι εδόθη εις αυτήν αντί καλύμματος. {κείμενο: περιβολαίου}

Α’ ΚΟΡ ιδ:34 Αι γυναίκες σας, ας σιωπώσιν εν ταις εκκλησίαις· διότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις αυτάς να λαλώσι, αλλά να υποτάσσωνται, καθώς και ο νόμος λέγει. 35 Αλλ’ εάν θέλωσι να μάθωσί τι, ας ερωτώσιν εν τω οίκω τους άνδρας αυτών· διότι αισχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία.

ΕΦΕΣ ε:22 Αι γυναίκες υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας, ως εις τον Κύριον· 23 διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. 24 Αλλά καθώς η εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και αι γυναίκες ας υποτάσσωνται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. … 33 Πλήν και σείς οι καθ’ ένα, έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν· η δε γυνή ας σέβηται τον άνδρα.

ΚΟΛ γ: 18 Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν  Κυρίω. 19 Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, και μη ήσθε πικροί προς  αυτάς.

Α’ ΤΙΜ β:9 Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με πλέγματα, ή χρυσόν, ή μαργαρίτας, ή ενδυμασίαν πολυτελή· 10 αλλά (το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελλομένας θεοσέβειαν), με έργα αγαθά. 11 Η γυνή ας μανθάνη εν ησυχία μετά πάσης υποταγής· 12 εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη, μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη. 13 Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα. 14 Και ο Αδάμ δεν ηπατήθη· αλλ’ η γυνή απατηθείσα έγεινε παραβάτις· 15 θέλει όμως σωθή διά της τεκνογονίας, εάν μείνωσι εις την πίστιν και αγάπην και αγιασμόν μετά σωφροσύνης.

Α’ ΤΙΜ γ:11 Αι γυναίκες ωσαύτως σεμναί, ουχί κατάλαλοι, εγκρατείς, πισταί κατά πάντα. …

Α’ ΤΙΜ ε:9 Ας καταγράφηται χήρα ουχί ολιγώτερον των εξήκοντα ετών, ήτις υπήρξεν ενός ανδρός γυνή, κλπ…

Β’ ΤΙΜ γ:6 … και αιχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας, συρόμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, 7 τα οποία πάντοτε μανθάνουσι, και ποτέ δεν δύνανται να έλθωσιν εις την γνώσιν της αληθείας.

ΤΙΤ β:4 δια να νουθετώσι τας νέας να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, 5 σώφρονες, καθαραί, οικοφύλακες, αγαθαί, ευπειθείς εις τους ιδίους αυτών άνδρας, δια να μη βλασφημείται ο λόγος του Θεού.

Α’ ΠΕΤ γ:1 Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, 2 αφού ίδωσι την μετά φόβου καθαράν διαγωγήν σας. 3 Των οποίων ο στολισμός ας ήναι ουχί ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων, ή της ενδύσεως των ιματίων, 4 αλλ’ ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας κεκοσμημένος με την αφθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. 5 Διότι ούτω ποτέ και αι άγιαι γυναίκες, αι ελπίζουσαι επί τον Θεόν, εστόλιζον εαυτάς υποτασσόμεναι εις τους άνδρας αυτών. 6 Καθώς η Σάρρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν κύριον· της οποίας σείς εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσαι και μη φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.

ΑΠΟΚ β: 20 έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφήνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ήτις λέγει εαυτήν προφήτιν, να διδάσκη και να πλανά τους δούλους  μου εις το να πορνεύωσι και να τρώγωσιν ειδωλόθυτα.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s