ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ

ΨΑΛΜ ρδ: 34 η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είσθαι γλυκεία· εγώ θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον

ΨΑΛΜ ριθ:103 Πόσον γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκον μου! είναι υπέρ μέλι εις το στόμα μου.

ΠΑΡ γ:24 … μάλιστα θέλεις πλαγιάζει, και ο ύπνος σου θέλει είσθαι γλυκύς

ΠΑΡ ιε: 1 η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυμόν· αλλ ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργήν

ΠΑΡ ις:21 Ο σοφός την καρδία θέλει ονομάζεσθαι φρόνιμος· και η γλυκύτης των χειλέων προσθέτει μάθησιν. … 24 Κηρύθρα μέλιτος οι ευάρεστοι λόγοι· γλυκύτης εις την ψυχήν, και ίασις εις τα οστά.

ΠΑΡ κε: 15 δι υπομονής πείθεται ο ηγεμών και η γλυκεία γλώσσα συντρίβει οστά

ΠΑΡ κζ:9 Τα μύρα και τα θυμιάματα ευφραίνουσι την καρδίαν, και η γλυκύτης του φίλου διά της εγκαρδίας συμβουλής.

ΕΚΚΛ η:1 Τίς είναι ώς ο σοφός; και τις γνωρίζει την λύσιν των πραγμάτων; η σοφία του ανθρώπου φαιδρύνει το πρόσωπον αυτού, …

ΕΚΚΛ ι:4 διότι η γλυκύτης καταπαύει αμαρτίας μεγάλας.

ΑΣΜΑ β: 3 Άθως η μηλέα μεταξύ των δένδρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων· επεθύμησα την σκιάν αυτου και εκάθησα υπ αυτήν και ο καρπός αυτου ήτο γλυκύς εις τον ουρανίσκον μου … 14 ω περιστερά μου ήτις είσαι εν ταις σχισμαίς του βράχου, εν τοις αποκρύφοις των κρημνών, δείξον μοι την όψιν σου κάμε με να ακούσω την φωνήν σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκεία και η όψις σου ωραία

Α’ ΘΕΣ β:7 αλλ’ εστάθημεν γλυκείς εν τω μέσω υμών· καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα

This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s