ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ

ΨΑΛΜ ρδ: 34 η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είσθαι γλυκεία· εγώ θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον

ΨΑΛΜ ριθ:103 Πόσον γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκον μου! είναι υπέρ μέλι εις το στόμα μου.

ΠΑΡ γ:24 … μάλιστα θέλεις πλαγιάζει, και ο ύπνος σου θέλει είσθαι γλυκύς

ΠΑΡ ιε: 1 η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυμόν· αλλ ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργήν

ΠΑΡ ις:21 Ο σοφός την καρδία θέλει ονομάζεσθαι φρόνιμος· και η γλυκύτης των χειλέων προσθέτει μάθησιν. … 24 Κηρύθρα μέλιτος οι ευάρεστοι λόγοι· γλυκύτης εις την ψυχήν, και ίασις εις τα οστά.

ΠΑΡ κε: 15 δι υπομονής πείθεται ο ηγεμών και η γλυκεία γλώσσα συντρίβει οστά

ΠΑΡ κζ:9 Τα μύρα και τα θυμιάματα ευφραίνουσι την καρδίαν, και η γλυκύτης του φίλου διά της εγκαρδίας συμβουλής.

ΕΚΚΛ η:1 Τίς είναι ώς ο σοφός; και τις γνωρίζει την λύσιν των πραγμάτων; η σοφία του ανθρώπου φαιδρύνει το πρόσωπον αυτού, …

ΕΚΚΛ ι:4 διότι η γλυκύτης καταπαύει αμαρτίας μεγάλας.

ΑΣΜΑ β: 3 Άθως η μηλέα μεταξύ των δένδρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων· επεθύμησα την σκιάν αυτου και εκάθησα υπ αυτήν και ο καρπός αυτου ήτο γλυκύς εις τον ουρανίσκον μου … 14 ω περιστερά μου ήτις είσαι εν ταις σχισμαίς του βράχου, εν τοις αποκρύφοις των κρημνών, δείξον μοι την όψιν σου κάμε με να ακούσω την φωνήν σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκεία και η όψις σου ωραία

Α’ ΘΕΣ β:7 αλλ’ εστάθημεν γλυκείς εν τω μέσω υμών· καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s