ΓΗ

ΨΑΛΜ ρβ:25 Κατ’ αρχάς σύ Κύριε, την γήν εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. 26 Αυτοί θέλουσιν απολεσθή, σύ δε διαμένεις· και πάντες ως ιμάτιον θέλουσι παλαιωθή· ως περιένδυμα θέλεις τυλίξει αυτούς, και θέλουσι αλλαχθή· {ΕΒΡ α.10-12}

ΗΣΑ λδ:4 Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λυώσει, και οι ουρανοί θέλουσι περιτυλιχθή ώς βιβλίον, και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει, καθώς πίπτει το φύλλον από της αμπέλου, και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από της συκής.

ΗΣΑ να:6 διότι οι ουρανοί θέλουσι διαλυθή ως καπνός, και η γή θέλει παλαιωθή ως ιμάτιον…

ΗΣΑ ξε:17 Επειδή, ιδού, νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γήν, και δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσιν έλθεί εις τον νούν.

ΜΑΤΘ ε:18 Διότι αληθώς σας λέγω, έως άν παρέλθη ο ουρανός και η γή, ιώτα έν, ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα.

ΜΑΤΘ κδ:35 Ο ουρανός και η γή θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.

ΡΩΜ η:21 επ’ ελπίδι ότι και αυτή η κτίσις θέλει ελευθερωθή από της δουλείας της φθοράς, και μεταβή εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού.

ΕΒΡ ιβ:27 Το δε ‘έτι άπαξ’ δηλοί των σαλευομένων την μετάθεσιν ώς χειροποιήτων, διά να μείνωσι τα μή σαλευόμενα.

Β’ ΠΕΤ γ:7 οι δε σημερινοί ουρανοί και η γή, διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων.

Β’ ΠΕΤ γ:10 καθ’ ήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γή και τα εν αυτής έργα θέλουσι κατακαή. … 13 Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γήν προσμένομεν, εν οίς δικαιοσύνη κατοικεί.

ΑΠΟΚ κ:11 ….από προσώπου του οποίου έφυγεν η γή και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι’ αυτά…

ΑΠΟΚ κα:1  Και είδον ουρανόν νέον και γήν νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γή παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον…

This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s