ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

ΜΑΤΘ γ:2 Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (Ιωάννης).

ΜΑΤΘ δ:17 Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (Χριστός).

ΜΑΤΘ ι:7 Και υπάγοντες κηρύττετε λέγοντες, ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (οι δώδεκα απόστολοι).

ΜΑΡΚ δ:26 Ούτως είναι η βασιλεία του θεού, ώς εάν άνθρωπος ρίψη τον σπόρον επί της γής, και κοιμάται και σηκόνηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη, και αυξάνη, καθώς αυτός δεν εξεύρει.

ΜΑΡΚ θ:1 Είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως. {ΜΑΤΘ. ς :10}.

ΜΑΡΚ ι:15 Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ώς παιδίον, δεν θέλει εισέλθη εις αυτήν.

ΛΟΥΚ ζ:28 Μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του βαπτιστού, πλήν ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, είναι μεγαλύτερος αυτού.

ΛΟΥΚ η:10 Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού.

ΛΟΥΚ θ:60 Άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς· σύ δε απελθών, κήρυττε την βασιλείαν του Θεού. … Ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άροτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια την βασιλείαν του Θεού.

ΛΟΥΚ ιγ:29 Και θέλουσιν έλθει από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. {ΜΑΤΘ. η:11}.

ΛΟΥΚ ιζ:20 Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη πρός αυτούς και είπε, Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρείται, ουδέ θέλουσιν ειπεί, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών.

ΛΟΥΚ ιη:29 Δεν είναι ουδείς όστις αφήκεν οικίαν, ή γονείς, ή αδελφούς, ή γυναίκα, ή τέκνα, ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω, και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον.

ΙΩΑΝ γ:3 Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ιδή την βασιλείαν του Θεού.

ΠΡΑΞ ιδ:22 Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις τη βασιλείαν του Θεού.

ΡΩΜ ιδ:17 Η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. {ΛΟΥΚ. ιβ:31 – ΙΩΑΝ. ιη:36 – Α’ ΚΟΡ θ: ιε:50 – ΕΒΡ  ιβ:28}.

Α’ ΚΟΡ δ:20 Η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλ’ εν δυνάμει.

ΚΟΛ α:13 Όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s