ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

ΜΑΤΘ γ:2 Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (Ιωάννης).

ΜΑΤΘ δ:17 Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (Χριστός).

ΜΑΤΘ ι:7 Και υπάγοντες κηρύττετε λέγοντες, ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (οι δώδεκα απόστολοι).

ΜΑΡΚ δ:26 Ούτως είναι η βασιλεία του θεού, ώς εάν άνθρωπος ρίψη τον σπόρον επί της γής, και κοιμάται και σηκόνηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη, και αυξάνη, καθώς αυτός δεν εξεύρει.

ΜΑΡΚ θ:1 Είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως. {ΜΑΤΘ. ς :10}.

ΜΑΡΚ ι:15 Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ώς παιδίον, δεν θέλει εισέλθη εις αυτήν.

ΛΟΥΚ ζ:28 Μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του βαπτιστού, πλήν ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, είναι μεγαλύτερος αυτού.

ΛΟΥΚ η:10 Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού.

ΛΟΥΚ θ:60 Άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς· σύ δε απελθών, κήρυττε την βασιλείαν του Θεού. … Ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άροτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια την βασιλείαν του Θεού.

ΛΟΥΚ ιγ:29 Και θέλουσιν έλθει από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. {ΜΑΤΘ. η:11}.

ΛΟΥΚ ιζ:20 Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη πρός αυτούς και είπε, Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρείται, ουδέ θέλουσιν ειπεί, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών.

ΛΟΥΚ ιη:29 Δεν είναι ουδείς όστις αφήκεν οικίαν, ή γονείς, ή αδελφούς, ή γυναίκα, ή τέκνα, ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω, και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον.

ΙΩΑΝ γ:3 Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ιδή την βασιλείαν του Θεού.

ΠΡΑΞ ιδ:22 Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις τη βασιλείαν του Θεού.

ΡΩΜ ιδ:17 Η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. {ΛΟΥΚ. ιβ:31 – ΙΩΑΝ. ιη:36 – Α’ ΚΟΡ θ: ιε:50 – ΕΒΡ  ιβ:28}.

Α’ ΚΟΡ δ:20 Η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλ’ εν δυνάμει.

ΚΟΛ α:13 Όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού.

This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s