ΑΦΙΕΡΩΣΗ

ΔΕΥΤ ς:5 Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου.

ΙΩΒ κγ:12 διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν.

ΠΑΡ ις:3 Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον, και αι βουλαί σου θέλουσι στερεωθή.

ΜΑΤΘ ς:24 Ουδείς δύναται δύο Κυρίους να δουλεύει· διότι ή τον ένα θέλει μισήσει, και τον άλλον θέλει αγαπήσει· ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή, και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλέυητε Θεόν και Μαμμωνά

ΜΑΡΚ η:34 Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή…

ΜΑΡΚ ι:28 Και ήρχισεν ο Πέτρος να λέγη προς αυτόν, Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα, και σε ηκολουθήσαμεν.

ΛΟΥΚ θ:61 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άροτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος διά την βασιλείαν του Θεού.

ΑΠΟΚ γ:16 ούτως, επειδή είσαι χλιαρός, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου

Παραδείγματα:

  • Ι. ΝΑΥΙ δ:15 Ιησούς του Ναυί
  • ΜΑΤΘ δ:20 Πέτρος – Ανδρέας – Ιάκωβος – Ιωάννης
  • ΛΟΥΚ η:3 Ιωάννα κλπ,
  • ΦΙΛΙΠ α:21 Παύλος
  • ΦΙΛΙΠ β:19 Τιμόθεος
  • ΦΙΛΙΠ β:30 Επαφρόδιτος

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s