ΑΦΙΕΡΩΣΗ

ΔΕΥΤ ς:5 Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου.

ΙΩΒ κγ:12 διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν.

ΠΑΡ ις:3 Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον, και αι βουλαί σου θέλουσι στερεωθή.

ΜΑΤΘ ς:24 Ουδείς δύναται δύο Κυρίους να δουλεύει· διότι ή τον ένα θέλει μισήσει, και τον άλλον θέλει αγαπήσει· ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή, και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλέυητε Θεόν και Μαμμωνά

ΜΑΡΚ η:34 Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή…

ΜΑΡΚ ι:28 Και ήρχισεν ο Πέτρος να λέγη προς αυτόν, Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα, και σε ηκολουθήσαμεν.

ΛΟΥΚ θ:61 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άροτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος διά την βασιλείαν του Θεού.

ΑΠΟΚ γ:16 ούτως, επειδή είσαι χλιαρός, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου

Παραδείγματα:

  • Ι. ΝΑΥΙ δ:15 Ιησούς του Ναυί
  • ΜΑΤΘ δ:20 Πέτρος – Ανδρέας – Ιάκωβος – Ιωάννης
  • ΛΟΥΚ η:3 Ιωάννα κλπ,
  • ΦΙΛΙΠ α:21 Παύλος
  • ΦΙΛΙΠ β:19 Τιμόθεος
  • ΦΙΛΙΠ β:30 Επαφρόδιτος
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s