ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

ΔΕΥΤ λγ:7 Και αύτη είναι η ευλογία του Ιούδα· και είπεν, Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής του Ιούδα, και φέρε αυτόν εις τον λαόν αυτού· αι χείρες αυτού ας ήναι αυτάρκεις εις αυτόν· και έσο βοήθεια εις αυτόν κατά των εχθρών αυτού.

ΨΑΛΜ λζ:16 Κάλλιον το ολίγον του δικαίου παρά ο πλούτος πολλών ασεβών.

ΠΑΡ ιε:16 Καλήτερον το ολίγον εν φόβω Κυρίου, παρά θησαυροί πολλοί και ταραχή εν αυτοίς.

ΠΑΡ λ:8 Ματαιότητα και λόγον ψευδή απομάκρυνε απ’ εμού· πτωχείαν και πλούτον μη δώσης εις εμέ· τρέφε με με αυτάρκη τροφήν.

ΕΚΚΛ ε:12 Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκύς, είτε ολίγον φάγη, είτε πολύ· ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφίνει αυτόν να κοιμάται.

ΛΟΥΛ γ:14 Ηρώτων δε αυτόν και στρατιωτικοί, λέγοντες· Και ημείς τι θέλομεν κάμει; Και είπε προς αυτούς· Μη βιάσητε μηδένα μηδέ συκοφαντήσητε, και αρκείσθε εις τα σιτηρέσιά σας.

Β’ ΚΟΡ θ:8 Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύση πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύητε εις παν έργον αγαθόν,

ΦΙΛ δ:11 Ουχί ότι λέγω τούτο διότι υστερούμαι· επειδή εγώ έμαθον να ήμαι αυτάρκης εις όσα έχω.

Α’ ΤΙΜ ς:6 Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας.8 έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s