ΑΤΑΚΤΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΕΣ

ΜΑΤΘ ιη:15 Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου· 16 εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. 17 Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν· αλλ’ εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης.

ΛΟΥΚ ιζ:3 Προσέχετε εις εαυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήση εις σε, επίπληξον αυτόν· και εάν μετανοήση, συγχώρησον αυτόν. 4 Και εάν επτάκις της ημέρας αμαρτήση εις σέ, και επτάκις της ημέρας επιστρέψη προς σε λέγων, Μετανοώ, θέλεις συγχωρήσει αυτόν.

ΡΩΜ ις:17 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, να προσέχητε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποίαν σείς εμάθετε, και απομακρύνεσθε απ’ αυτών·

Α’ ΚΟΡ ε:4 εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού, αφού συναχθήτε σείς και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 5 να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, δια να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού.

Α’ ΚΟΡ ε:11 Αλλά τώρα σας έγραψα, να μη συναναστρέφησθε, εάν τις αδελφός ονομαζόμενος ήναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ· με τον τοιούτον μηδέ να συντρώγητε· 12 διότι τι με μέλει να κρίνω και τους έξω; Δεν κρίνετε σείς τους έσω; 13 Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει· όθεν εκβάλετε τον κακόν^ εκ μέσου υμών. (^τον πονηρόν)

Α’ ΚΟΡ ις:22 Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα, Μαράν αθά.

ΓΑΛ α:8 Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. 9 Καθώς προείπομεν και τώρα πάλιν λέγω, Εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίον παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα.

Α’ ΘΕΣ ε:14 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους…

Β’ ΘΕΣ γ:6 Σας παραγγέλομεν δε, αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνησθε από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος, και ουχί κατά την παράδοσιν την οποίαν παρέλαβεν παρ’ ημών.

Β’ ΘΕΣ γ:14 Και εάν τις δεν υπακούει εις τον λόγον ημών τον διά της επιστολής, τούτον σημειόνετε και μή συναναστρέφεσθε μετ’ αυτού, διά να εντραπή. 15 Πλην μή θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν.

Α’ ΤΙΜ α:20 εκ των οποίων είναι ο Υμέναιος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανάν, διά να μάθωσι να μή βλασφημώσι.

Α’ ΤΙΜ ε:20 Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, δια να έχωσι φόβον και οι λοιποί.

Α’ ΤΙΜ ς:3 Εάν τις ετεροδιδασκαλή και δεν ακολουθή τους υγιαίνοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατ’ ευσέβειαν, 4 είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, έρις, βλασφημίαι, υπόνοιαι πονηραί, 5 μάταιαι συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων τον νούν και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβειαν ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνου από των τοιούτων.

ΤΙΤ γ:10  Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού· 11 εξεύρων ότι διεφθάρη ο τοιούτος, και αμαρτάνει, ών αυτοκατάκριτος.

Β’ ΠΕΤ β:20 Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου διά της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλιν εις ταύτα και νικώνται, έγειναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. 21 Επειδή καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής. 22 Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, Ο κύων επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέρασμα, και, Ο χοίρος λουσθείς επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου.

Β’ ΙΩΑ 10  Εάν τις έρχηται προς εσάς και δεν φέρη την διδαχήν ταύτην, μη δέχεσθε αυτόν εις οικίαν και μη λέγετε εις αυτόν το χαίρειν· 11 διότι ο λέγων εις αυτόν το χαίρειν γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυτού έργα.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s