ΑΠΛΟΤΗΤΑ

ΓΕΝ κε:27  Ο δε Ιακώβ, άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηναίς…

ΨΑΛΜ ιθ:7 …η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν…

ΨΑΛΜ ρις:6 Ο Κύριος φυλάττει τους απλούς…

ΨΑΛΜ ριθ:130 Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς.

ΠΑΡ α:4 δια να δώση νόησιν εις τους απλούς, και εις τον νέον μάθησιν και διάγνωσιν.

ΠΑΡ ιθ: 25 εάν μαστιγώσης τον χλευαστήν ο απλούς θέλει γείνει προσεκτικός·  και εάν ελέγξης τον φρόνιμον θέλει εννοήσει γνώσιν

ΠΑΡ κα:11 Όταν ο χλευαστής τιμωρήται, ο απλούς γίνεται σοφώτερος· και ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώσιν.

ΜΑΤΘ ι: 16 Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων·  γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως  αι περιστεραί.

ΠΡΑΞ β:46 …μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητι καρδίας.

ΡΩΜ ιβ:8 ο μεταδίδων, ας μεταδίδη εν απλότητι…

ΡΩΜ ις:19 Θέλω δε να είσθε σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακόν.

Β’ ΚΟΡ α:12 Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητι και ειλικρινεία Θεού, ουχί εν σοφία σαρκική, αλλ’ εν χάριτι Θεού, επολιτεύθημεν εν τω κόσμω.

Β’ ΚΟΡ ια:3 Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο όφις εξηπάτησε την Εύαν διά της πανουργίας αυτού, διαφθαρή ούτως ο νούς σας εκπεσών από της απλότητος της εις τον Χριστόν.

ΕΦΕΣ ς:5 Οι δούλοι υπακούετε εις τους κατά σάρκα κυρίους σας μετά φόβου και τρόμου, εν απλότητι της καρδίας σας, ως εις τον Χριστόν… (βλ. και  ΚΟΛ. γ’22)

 

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s