ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ

Ανθρώπων

ΠΑΡ κ:9 Τις δύναται να είπη, Εκαθάρισα την καρδίαν μου, είμαι καθαρός από των αμαρτιών μου;

ΕΚΚΛ ζ:20 διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γής, όστις να πράττη το καλόν, και να μη αμαρτάνη.

ΙΑΚ β:10 Όστις φυλάξη όλον τον νόμον, και πταίση εις έν, έγεινεν ένοχος πάντων.

ΙΑΚ γ:2 διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες.

Α’ ΙΩΑ α:8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν.

 

Ιησού Χριστού 

ΗΣΑ νγ:9 διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.

ΛΟΥΚ  κγ:41 και ημείς μεν δικαίως· διότι άξια των όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν· ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξε.

Β’ ΚΟΡ ε:21 Διότι τον μή γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι’ αυτού.

ΕΒΡ δ:15 αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας

ΕΒΡ ζ:26 Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών…

ΕΒΡ θ:28 …θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

Α’ ΠΕΤ β:22 όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.

Α’ ΙΩΑ γ:5  …και αμαρτία εν αυτώ δέν υπάρχει.

This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s