ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ

Ανθρώπων

ΠΑΡ κ:9 Τις δύναται να είπη, Εκαθάρισα την καρδίαν μου, είμαι καθαρός από των αμαρτιών μου;

ΕΚΚΛ ζ:20 διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γής, όστις να πράττη το καλόν, και να μη αμαρτάνη.

ΙΑΚ β:10 Όστις φυλάξη όλον τον νόμον, και πταίση εις έν, έγεινεν ένοχος πάντων.

ΙΑΚ γ:2 διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες.

Α’ ΙΩΑ α:8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν.

 

Ιησού Χριστού 

ΗΣΑ νγ:9 διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.

ΛΟΥΚ  κγ:41 και ημείς μεν δικαίως· διότι άξια των όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν· ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξε.

Β’ ΚΟΡ ε:21 Διότι τον μή γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι’ αυτού.

ΕΒΡ δ:15 αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας

ΕΒΡ ζ:26 Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών…

ΕΒΡ θ:28 …θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

Α’ ΠΕΤ β:22 όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.

Α’ ΙΩΑ γ:5  …και αμαρτία εν αυτώ δέν υπάρχει.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s