ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΔΕΥΤ λ:6 Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδίαν σου, και την καρδίαν του σπέρματός σου, διά να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, διά να ζής.

ΙΕΡ λα:33 Μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών, και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών• και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.

ΙΕΖ ια:19 Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν, και πνεύμα νέον θέλω βάλει εν υμίν, και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός αυτών, θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν σαρκίνην 20 διά να περιπατώσιν εν τοις διατάγμασί μου, και να φυλάττωσι τας κρίσεις μου, και να εκτελώσι αυτάς•

ΙΩΑΝ α:13 οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν.

ΙΩΑΝ γ:3 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. …
5 Απεκρίθη ο Ιησούς, Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 6 Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ• και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. 7 Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. 8 Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται, και πού υπάγει• ούτως είναι πάς όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.

ΡΩΜ β:28 Διότι Ιουδαίος δέν είναι ο εν τω φανερώ Ιουδαίος, ουδέ περιτομή η εν τω φανερώ, η γενομένη εν τη σαρκί• 29 αλλ’ Ιουδαίος είναι ο εν τω κρυπτώ Ιουδαίος, και περιτομή η της καρδίας, κατά πνεύμα, ουχί κατά γράμμα.

ΡΩΜ ς:4 Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. 5 Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως• 6 τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μή είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. 7 Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας.

ΡΩΜ ζ:6 …διά να δουλεύωμεν κατά το νέο πνεύμα, και ουχί κατά το παλαιόν γράμμα.

ΡΩΜ η:15 αλλ’ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζωμεν, Αββά, ο Πατήρ.

Β’ ΚΟΡ γ:3 εγγεγραμμένη ουχί με μελάνην, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχί εις πλάκας λιθίνας, αλλ’ εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας.

Β’ ΚΟΡ ε:17 Όθεν εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα• τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγειναν νέα.

ΓΑΛ ς:15 Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι, ούτε ακροβυστία, αλλά νέα κτίσις.

ΕΦΕΣ β:15 διά να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον…

ΕΦΕΣ δ:22 να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας• 23 και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας, 24 και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν…

ΚΟΛ β:11 εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδυθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, …

ΚΟΛ γ:9 Μή ψεύδεσθε εις αλλήλους, αφού απεκδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού, 10 και ενδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν.

ΙΑΚ α:18 Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να είμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού.

Α’ ΠΕΤ α:3 Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού, ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, …

Α’ ΠΕΤ α:23 επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα…

Β’ ΠΕΤ α:4 δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως…

Α’ ΙΩΑ β:29 Εάν εξεύρητε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πάς ο πράττων την δικαιοσύνην, εξ αυτού εγεννήθη.

Α’ ΙΩΑ γ:9 Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ, και δεν δύναται να αμαρτάνη, διότι εγεννήθη εκ του Θεού.

Α’ ΙΩΑ ε:4 Διότι πάν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον, και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών. 

Α’ ΙΩΑ ε:18 Εξεύρομεν ότι πάς ο γεννηθείς εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλ’ όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει εαυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Γενικές Αρχές

 • Αναγέννηση: Γέννηση ξανά, γέννηση πνευματική (ΙΩΑΝ γ:6)
 • Όταν αναγεννιόμαστε ξεντυνόμαστε τον παλιό άνθρωπο δεν τον επιδιορθώνουμε
 • Η αναγέννηση δεν είναι η αναμόρφωση του παλαιού ανθρώπου αλλά η εγκατάσταση ενός νέου ανθρώπου
 • Η μετάνοια είναι το έργο του ανθρώπου ενώ η αναγέννηση είναι το έργο του Θεού
 • Η αναγέννηση δεν είναι κληρονομική
 • Η αναγέννηση δεν έρχεται επειδή προσκολλώμαι στην εκκλησία
 • Είναι ενέργεια μυστηριώδης. Για παράδειγμα τον ηλεκτρισμό δεν τον βλέπουμε αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματά του που είναι φως μέσα στο σπίτι.

Ένας δρόμος για όλους

 • Η αναγέννηση είναι απαραίτητη για όλους ανεξάρτητα του πόσο είναι αμαρτωλοί (ΕΦΕΣ β:1-3)
 • Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την αναγέννηση (ΠΡΑΞ δ:12)

Ο παλιός άνθρωπος

 • Δε μπορεί να γνωρίσει το Θεό (Α ΚΟΡ β:14)
 • Δε μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στο Θεό (ΡΩΜ η:7)
 • Είναι διεφθαρμένος (ΗΣΑ α:6)
 • Δε μπορεί να μπει στη βασιλεία (ΙΩΑΝ γ:7)
 • Δε μπορεί να κάνει εκείνα τα οποία θέλει (ΓΑΛ ε:17)
 • Δε μπορεί να αρέσει στο Θεό (ΡΩΜ η:8)

Αποτελέσματα της Αναγέννησης

 • Πνευματική γνώση και αντίληψη (Β’ ΚΟΡ δ:6)
 • Επανάσταση στην καρδιά (ΙΕΖ λς:26, ΙΕΡ λα:33)
 • Επιθυμία για υποταγή στο θέλημα του Θεού (Α΄ΙΩΑΝ β:3)
 • Έλεγχος όταν αμαρτάνει
 • Αποχωρισμός από το πνεύμα του κόσμου (Α’ ΙΩΑΝ β:15)
 • Αγάπη για τους αδελφούς (Α’ ΙΩΑΝ γ:14)
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s