ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ

ΨΑΛΜ μθ: 7 ουδείς δύναται ποτέ να εξαγόραση αδελφόν, μηδέ να δώση εις τον Θεόν λύτρον δι αυτόν 8 διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωσις της ψυχής αυτών και ανεύρητος διαπαντός 9 ώστε να ζη αιωνίως, να μη ίδη διαφθοράν.

ΔΑΝ ιβ:2 Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν τω χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθή, οι μεν εις αιώνιον ζωήν, οι δε εις ονειδισμόν και εις καταισχύνην αιώνιον.

ΜΑΤΘ ιθ:16 Προσελθών τις είπε πρός αυτόν, Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλόν να πράξω δια να έχω ζωήν αιώνιον; …… Εάν θέλης να εισέλθης είς την ζωήν, φύλαξον τας εντολάς. (Μαρκ. ι:17 – Λουκ. ιη:18)

ΜΑΤΘ ιθ:29 Πάς όστις αφήκεν οικίας, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονοματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει, και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήση. (Λουκ. ιδ:26-35)

ΜΑΤΘ κε:46 Και θέλουσιν απέλθει ούτοι μεν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

ΛΟΥΚ ι:25-28 Νομικός τις εσηκώθη, πειράζων αυτόν, και λέγων, Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον; Ο δε είπε πρός αυτόν, εν το νόμω τι είναι γεγραμμένον; …. Ο δε αποκριθείς είπε, θέλης αγαπά Κύριον τον Θεόν σου… και τον πλησίον  σου ως σεαυτόν. Είπε δε πρός αυτόν, ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλεις ζήσει.

ΙΩΑΝ γ:16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.  (Α.Ιωάν. ε:11)

ΙΩΑΝ γ:36 Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον, όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ιδεί ζωήν (Ιωάν.ς:40,47 – Α.Ιωάν. ε:12,20)

ΙΩΑΝ δ:14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.

ΙΩΑΝ ε:24 Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.

ΙΩΑΝ ς:47 Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. … 54 Όστις τρώγει την σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον …. 63 Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ πρός εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.

ΙΩΑΝ η:51 Εάν τις φυλάξει τον λόγον μου, θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον αιώνα. (Ιωάν. ε:24 – Α’ Κορ. ιε:26)

ΙΩΑΝ ιζ:3 Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι Σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Και επίστευσαν όσοι ήσαν ωρισμένοι δια την αιώνιον ζωήν. (Ρωμ. β:7 – Α’ Τιμ. ς:19)

ΡΩΜ ς:23 Ο μισθός της αμαρτίας, είναι θάνατος το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος (Λουκ. ις:22)

ΓΑΛ ς:8 διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλ’ ο σπείρων εις το Πνεύμα θέλει θερίσει εκ του Πνεύματος ζωήν αιώνιον.

Α’ ΤΙΜ ς:12 Κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης.

ΤΙΤ α:12  Επ’ ελπίδι ζωής αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός πρό χρόνων αιώνιων. (Τιτ. γ:7)

Α’ ΙΩΑ γ:15 Πας όστις μισεί τον αδελφόν αυτού είναι ανθρωποκτόνος· και εξεύρετε ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωήν αιώνιον μένουσαν εν εαυτώ.

Α’ ΙΩΑ 5:11 Και αύτη είναι μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού. 12 Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. 13 Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού.

ΙΟΥΔ α:21 φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s