ΑΓΝΩΣΙΑ

ΑΡΙΘ ιε:27  Εάν δε ψυχή τις αμαρτήση εξ αγνοίας, ούτος πρέπει να φέρει αίγα ενιαύσιον εις προσφοράν περί αμαρτίας· 28 και θέλει κάμει εξιλέωσιν ο ιερεύς υπέρ της ψυχής ήτις ημάρτησεν εξ αγνοίας, όταν αμαρτήσει εξ αγνοίας ενώπιον του Κυρίου, διά να κάμει εξιλέωσιν υπέρ αυτού· και θέλει συγχωρηθή εις αυτόν. 29 Είς νόμος θέλει είσθαι εις εσάς διά τον αυτόχθονα μεταξύ των υιών Ισραήλ, και εις τον ξένον τον παροικούντα μεταξύ αυτών, όταν αμαρτήση εξ αγνοίας. 30 Η δε ψυχή ήτις πράξη αμάρτημα με χείραν υπερήφανον, είτε αυτόχθων είτε ξένος, ούτος καταφρονεί τον Κύριον· και θέλει εξολοθρευθή η ψυχή εκείνη εκ μέσου του λαού αυτής. 31 Επειδή κατεφρόνησε τον λόγον του Κυρίου, και παρέβη την προσταγήν αυτού, η ψυχή εκείνη εξάπαντος θέλει εξολοθρευθή· η αμαρτία αυτής θέλει είσθαι επ’ αυτήν.

ΕΚΚΛ ε:6 Μη συγχωρήσης εις το στόμα σου να φέρη επί σε αμαρτίαν· μηδέ είπης ενώπιον του αγγέλου, ότι ήτο εξ αγνοίας· διά τι να οργισθή ο Θεός εις την φωνήν σου και να αφανίση τα έργα των χειρών σου;

ΩΣΗΕ δ:6  Ο λαός μου ηφανίσθη δι έλλειψιν γνώσεως·

ΛΟΥΚ ια:52 Ουαί εις εσάς τους νομικούς, διότι αφηρέσατε το κλειδίον της γνώσεως· σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους ημποδίσατε.

ΙΩΑΝ   θ:41 Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, Εάν ήσθε τυφλοί, δεν ηθέλετε έχει αμαρτίαν· τώρα όμως λέγετε, Ότι βλέπομεν, η αμαρτία σας λοιπόν μένει.

ΙΩΑΝ  ιε:22 Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει· τώρα όμως δεν έχουσι πρόφασιν περί της αμαρτίας αυτών.

ΠΡΑΞ γ:17 Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας·

ΠΡΑΞ ιζ:30 Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι,

ΠΡΑΞ ιη:24  Ιουδαίος δε τις ονόματι Απολλώς, Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, όστις ήτο δυνατός εν ταις γραφαίς. 25 Ούτος ήτο κατηχημένος την οδόν του Κυρίου, και ζέων κατά το πνεύμα, ελάλει και εδίδασκεν ακριβώς τα περί Κυρίου, γινώσκων μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου.

ΠΡΑΞ ιθ:1-3  … ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήλθεν εις Έφεσον· και ευρών τινάς μαθητάς, 2 είπε προς αυτούς, Ελάβατε Πνεύμα Αγιον αφού επιστεύσατε; Οι δε είπον προς αυτόν,  Αλλ’ ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Αγιον ηκούσαμεν.

Α’ ΚΟΡ η:7 Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώσις αύτη· τινές δε διά την συνείδησιν του ειδώλου έως σήμερον τρώγουσι το ειδωλόθυτον ως ειδωλόθυτον, και η συνείδησις αυτών ασθενής ούσα μολύνεται.

Α’ΚΟΡ ιε: 34  Συνέλθετε εις εαυτούς κατά το δίκαιον, και μη αμαρτάνετε· διότι τινές έχουσιν αγνωσίαν Θεού προς εντροπήν σας λέγω τούτο.

ΕΦΕΣ δ:18 εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών,

Α’ ΤΙΜ  α:13 τον πρότερον όντα βλάσφημον, και διώκτην και υβριστήν· ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία.

Α’ ΠΕΤ α:14 ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών,

Α’ ΠΕΤ β:15 διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομόνητε την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων·

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s