ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος

ΓΕΝ  α:2  Η δε γή ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.

ΙΩΒ  λγ:4  Το Πνεύμα του Θεού με έκαμε, και η πνοή του Παντοδυνάμου με εζωοποίησεν.

ΨΑΛΜ ρλθ:7  Που να υπάγω από του Πνεύματός σου; και από του προσώπου σου πού να φύγω; …

ΗΣΑ  ια.2  Και αναπαύσεται επ’ αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβείας· 3 εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού …  (Ο’ – Από το κείμενο των 70)

ΗΣΑ  ξγ:10  Αυτοί όμως ηπείθησαν, και ελύπησαν το άγιον πνεύμα αυτού·

Ζ ΑΧ δ:6  Ουχί διά δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.

ΜΑΤΘ  κη:19  Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ΙΩΑΝ  ιδ:26  Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα, και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.

ΙΩΑΝ ις:8  Και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας, και περί δικαιοσύνης, και περί κρίσεως· 13 όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα άν ακούσει θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. 14 Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει, και αναγγείλει προς εσάς.

ΠΡΑΞ ε:3  Είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, διά τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον,… 4 … δεν εψεύσθης εις ανθρώπους, αλλ’ εις τον Θεόν.

ΠΡΑΞ ε:9  Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, Διά τί συνεφωνήσατε να πειράξητε το Πνεύμα του Κυρίου;

ΠΡΑΞ   ι:19  Και ενώ ο Πέτρος διελογίζετο περί του οράματος, είπε προς αυτόν το Πνεύμα, Ιδού, τρείς άνθρωποι σε ζητούσι· 20 σηκωθείς λοιπόν κατάβηθι, και ύπαγε μετ’ αυτών, μηδόλως διστάζων, διότι εγώ απέστειλα αυτούς.

ΠΡΑΞ  ιγ:2  Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενήστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον διά το έργον εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς. … 4 Ούτοι λοιπόν πεμφθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου …

ΠΡΑΞ κ:28  Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς, και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους…

ΡΩΜ  η:26  Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών· επειδή το τί να προσευχηθώμεν ως πρέπει, δεν εξεύρομεν· αλλ’ αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων. 27 Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων.

Α’ ΚΟΡ β:10  Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά διά του Πνεύματος αυτού· επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα, και τα βάθη του Θεού. 11 Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ειμή το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτώ; Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ειμή το Πνεύμα του Θεού. 12 Αλλ’ ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού,….

Α’ ΚΟΡ ιβ:11  Πάντα δε ταύτα ενεργεί το έν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει.

Β’ ΚΟΡ γ:17  Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία.

Β’ ΚΟΡ ιγ:13  Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών. Αμήν.

ΕΦΕΣ α:13  …εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας, 14 όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας ημών,…

ΕΦΕΣ δ:30  Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως.

Α’ ΘΕΣ ε:19  Το Πνεύμα μη σβήνετε.

Α’ ΙΩΑΝ β:20  Και σεις έχετε χρίσμα από του Αγίου, και γνωρίζετε πάντα. …. 27 Και το χρίσμα το οποίον υμείς ελάβετε απ’ αυτού, εν υμίν μένει, και δεν έχετε χρείαν να σας διδάσκει τις· αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι, και δεν είναι ψεύδος· και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτώ.

Α’ ΠΕΤ  α:11  …το εν αυτοίς Πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετά ταύτα δόξας.

Επαγγελία

ΙΩΗΛ  β:28  ΚΑΙ μετά ταύτα θέλω εκχέει το Πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας, και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. 29 Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμα μου.

ΜΑΤΘ γ:11  Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί.

ΛΟΥΚ κδ:49  Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς· σείς δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους.

ΙΩΑΝ ζ:38  όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, 20 (Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον· επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.)

ΙΩΑΝ ιδ:16  Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα· το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό·

ΠΡΑΞ   α:4  και συνερχόμενος μετ’ αυτών παρήγγειλε να μή απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε παρ’ εμού 5 Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σείς όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά παλλάς ταύτας ημέρας. …. 8 αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς…..

ΠΡΑΞ   β:38  …και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος· 39 διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις μακράν, όσους άν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.

Ποιός το στέλνει

ΛΟΥΚ  ια:13  Εάν λοιπόν σείς, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ’ αυτού;

ΛΟΥΚ  κδ:49  Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς· σείς δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους.

ΙΩΑΝ  ιδ:16  Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα· το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό·

ΙΩΑΝ  ιδ:26  Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, κείνος θέλει σας διδάξει πάντα, και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.

ΙΩΑΝ  ιε:26  Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού.

ΠΡΑΞ   β:33  Αφού λοιπόν υψώθη διά της δεξιάς του Θεού, και έλαβε παρά  του Πατρός την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος, εξέχεε τούτο το οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούετε.

Πώς έρχεται στους πιστούς

ΑΡΙΘ ια:17  και θέλω καταβή και λαλήσει εκεί μετά σου και θέλω λάβει από του πνεύματος του επί σε και θέλω επιθέσει επ αυτούς και θέλουσι βαστάζει το φορτίον του λαού μετά σου δια να μη βαστάζης αυτό συ μόνος

ΛΟΥΚ  ια:13  Εάν λοιπόν σείς, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ’ αυτού;

ΛΟΥΚ  κδ:49  Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς· σείς δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους.

ΙΩΑΝ   ζ:38  όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, 20 (Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον· επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.)

ΠΡΑΞ  β:1  Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. 2 Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. 3 Και εφάνησαν εις  αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. 4 Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν…. 15 Διότι ούτοι δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς σείς νομίζετε· διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας· 16 αλλά ούτο είναι το ρηθέν διά του προφήτου Ιωήλ· 17 «Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθεί ενύπνια· 18 Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει·

ΠΡΑΞ   ε:32  … και το Πνεύμα δε το Άγιον, το οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν.

ΠΡΑΞ   η:15  …οίτινες  καταβάντες προσηυχήθησαν περί αυτών, διά  να λάβωσι Πνεύμα Άγιον. 16 Διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ’ ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. 17 Τότε επέθετον τας χείρας επ’ αυτούς, και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον.

ΠΡΑΞ   ι:44  Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον 45 Και εξεπλάγησαν οι εκ περιτομής πιστοί, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη. 46 Διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας, και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, 47 Μήπως δύναται τις να εμποδίσει το ύδωρ, ώστε να βαπτισθώσιν ούτοι, οίτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημείς; 48 Και προσέταξεν αυτούς να βαπτισθώσιν εις το όνομα του Κυρίου.

ΠΡΑΞ  ιθ:2  Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε; Οι δε είπον προς αυτόν, Αλλ’ ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον ηκούσαμεν. 3 Και είπε προς αυτούς, Εις τί λοιπόν εβαπτίσθητε; Οι δε είπον, Εις το βάπτισμα του Ιωάννου 4 Και είπεν ο Παύλος, Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγων προς τον λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον μετ’ αυτόν, τουτέστιν, εις τον Χριστόν Ιησούν. 5 Ακούσαντες δε, εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. 6 Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ’ αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ’ αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον.

Α’ ΚΟΡ  γ:16  Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν;

ΓΑΛ    γ:14  … ώστε να λάβωμεν την επαγγελίαν του Πνεύματος δια της πίστεως.

ΕΒΡ β:4  και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα, και με διάφορα θαύματα, και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος, κατά την θέλησιν αυτού.

ΕΒΡ ι:36  Διότι έχετε χρείαν υπομονής, δια να κάμητε το θέλημα του Θεού, και να λάβητε την επαγγελίαν.

Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

ΨΑΛΜ ξη:18  Ανέβης εις ύψος· ηχμαλώτευσας αιχμαλωσίαν· έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους· έτι δε και διά τους απειθείς, διά να κατοικής μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ.

ΡΩΜ   ια:29  Διότι ανεπίδεκτα μεταμελείας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκλησις του Θεού.

Α’ ΚΟΡ ζ:7  … αλλ’ έκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτως, άλλος δε ούτως.

Α’ ΚΟΡ ιβ:4  Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό· 5 είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός· 6 είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι. 7 Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. 8 Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως, κατά το αυτό Πνεύμα· 9 εις άλλον δε πίστις, διά του αυτού Πνεύματος· εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων, διά του αυτού Πνεύματος· 10 εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών· 11 πάντα δε ταύτα ενεργεί το έν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει.

Α’ ΚΟΡ ιγ:1  Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μή έχω, έγεινα χαλκός ηχών, ή κύμβαλον αλαλάζον. 2 Και εάν έχω προφητείαν, και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μή έχω, είμαι ουδέν.

Α’ ΚΟΡ ιγ:8  Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει· τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή· είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει· είτε γνώσις, θέλει καταργηθή· 9 Διότι κατά μέρος γινώσκομεν, και κατά μέρος προφητεύομεν· 10 όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή.

ΕΦΕΣ   ε:18  Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος…

Α’ ΤΙΜ  δ:14  Μη αμέλει το χάρισμα το οποίον είναι εν σοί, το οποίον εδόθη εις σέ διά προφητείας, μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου.

Β’ ΤΙΜ  α:6  Διά την οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοί διά της επιθέσεως των χειρών μου. 7 Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού.

 (1) Λόγος σοφίας

Α’ ΒΑΣ γ:12  ιδού, έκαμα κατά τους λόγους σου· ιδού, έδωκα εις σε καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερόν σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθή όμοιός σου.

Β’ ΣΑΜ κγ:2  Πνεύμα Κυρίου ελάλησε δι’ εμού, και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου.

ΜΑΤΘ   ι:20  Επειδή σείς δεν είσθε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας το οποίον λαλεί εν υμίν.

ΠΡΑΞ   δ:31  Μετά δε την δέησιν αυτών, εσείσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι· και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας.

ΠΡΑΞ ς:10  και δεν ηδύναντο να αντισταθώσιν εις την σοφίαν και εις το πνεύμα με το οποίον ελάλει.

 (2) Λόγος γνώσεως

ΙΩΑΝ  ιδ:26  Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα, και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.

ΠΡΑΞ ιη:24  Ιουδαίος δε τις ονόματι Απολλώς, Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, όστις ήτο δυνατός εν ταις γραφαίς.

ΚΟΛ β:3  …εν τω οποίω είναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως

 (3) Πίστις

ΠΡΑΞ ς:8  Ο δε Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν τω λαώ.

ΙΑΚ ε:14  Ασθενεί τις μεταξύ σας; Ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν…»

(4) Χαρίσματα ιαμάτων

ΠΡΑΞ γ:6  Ο δε Πέτρος είπεν, Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω· αλλ’ ότι έχω, τούτο σοι δίδω· Εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητι και περιπάτει.

ΠΡΑΞ θ:34  Και είπεν προς αυτόν ο Πέτρος, Αινέα, σε θεραπεύει Ιησούς ο Χριστός·σηκώθητι, και στρώσον την κλίνην σου. Και ευθύς εσηκώθη.

ΠΡΑΞ θ:40  Ο δε Πέτρος εκβαλών έξω πάντας, εγονάτισε και προσηυχήθη· και στραφείς προς το σώμα, είπε, Ταβιθά, ανάστηθι. Η δε ήνοιξε τους οφθαλμούς αυτής, και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισεν.

ΠΡΑΞ κη:8  Συνέβη δε να ήναι κατάκειτος ο πατήρ του Ποπλίου πάσχων πυρετόν και δυσεντερίαν· προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς, επέθεσεν επ’ αυτόν τας χείρας, και ιάτρευσεν αυτόν. 9 Τούτου λοιπόν γενομένου, και οι λοιποί όσοι είχον ασθενείας εν τη νήσω, προσήρχοντο και εθεραπεύοντο….

Α’ ΚΟΡ ιβ:30  Μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων;

 (5) Ενέργειαι θαυμάτων

ΠΡΑΞ ε:12  Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν τω λαώ διά των χειρών των αποστόλων·

ΠΡΑΞ ις:18  Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος, και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, Προστάζω σε εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθης απ’ αυτής. Και εξήλθε την αυτήν ώραν.

Β’ ΚΟΡ ιβ:12  Τα μεν σημεία του αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή, διά θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων.

 (6) Προφητεία

ΑΡΙΘ ια:29  Και είπε προς αυτόν ο Μωϋσής, Ζηλοτυπείς υπέρ εμού; είθε πάς ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήται, και ο Κύριος να επέθετεν επ’ αυτούς το πνεύμα αυτού!

Α’ ΣΑΜ θ:9  ο σήμερον προφήτης εκαλείτο το πάλαι ο βλέπων.

Β’ ΣΑΜ κγ:2  Πνεύμα Κυρίου ελάλησε δι’ εμού, και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου.

ΙΕΡ α:5  Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.

ΙΕΡ β:2  Ύπαγε και βόησον εις τα ώτα της Ιερουσαλήμ, λέγων, Ούτω λέγει Κύριος·

ΛΟΥΚ β:36  Και υπήρχε τις Άννα προφήτις, …

ΠΡΑΞ  ια:27  Εν εκείναις δε ταις ημέραις κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήται εις Αντιόχειαν. 28 Σηκωθείς δε είς εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε διά του Πνεύματος, ότι έμελλε να γείνη πείνα καθ’ όλην την οικουμένην· ήτις και έγεινεν επί Κλαυδίου  Καίσαρος.

ΠΡΑΞ  ιε:32  Ο Ιούδας δε και ο Σίλας όντες και αυτοί προφήται, παρηγόρησαν τους αδελφούς διά λόγων πολλών, και επεστήριξαν αυτούς.

ΠΡΑΞ κα:9  Είχε δε ούτος {ο Φίλιππος} τέσσαρας θυγατέρας παρθένους αίτινες προεφήτευον.

ΠΡΑΞ  κα:10  Και ενώ διετρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβη από της Ιουδαίας προφήτης τις ονόματι Άγαβος· 11 Και ελθών προς ημάς, έλαβε την ζώνην του Παύλου, και δέσας τας χείρας εαυτού και τους πόδας, είπε, Ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιον, Τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αύτη, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι, και θέλουσι παραδώσει εις τας χείρας των εθνών.

ΡΩΜ   ιβ:6  Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθείσαν εις ημάς χάριν· είτε προφητείαν, ας προφητεύωμεν κατά την αναλογίαν της πίστεως. …

Α’ ΚΟΡ ια:4  Πάς ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχη κεκαλυμμένην την κεφαλήν, καταισχύνει την κεφαλήν εαυτού.

Α’ ΚΟΡ ιγ:9  Διότι κατά μέρος γινώσκομεν, και κατά μέρος προφητεύομεν·

Α’ ΚΟΡ ιδ:1  Ακολουθείτε την αγάπην· και ζητείτε μετά ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύητε· 2 Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον λαλεί προς τον Θεόν· διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια· 3 ο δε προφητεύων, λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. 4 Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί· ο δε προφητεύων, την εκκλησίαν οικοδομεί. 5 Θέλω δε πάντες να λαλήτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύητε· διότι ο προφητεύων είναι μεγαλήτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύη, διά να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. 6 Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει, εάν δεν σας λαλήσω με αποκάλυψιν, ή με γνώσιν, ή με προφητείαν, ή με διδαχήν; 7 Και τα άψυχα όσα δίδουσι φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσωσι διακεκριμένους τους φθόγγους, πώς θέλει γνωρισθή το αυλούμενον, ή το κιθαριζόμενον; 8 Διότι, εάν η σάλπιγξ δώση φωνήν ασαφή, τις θέλει ετοιμασθή εις πόλεμον; 9 Ούτω και σείς, εάν δεν δώσητε διά της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωρισθή το λαλούμενον; διότι θέλετε λαλεί εις τον αέρα. 10 Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν τω κόσμω, και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. 11 Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω την σημασίαν της φωνής, θέλω είσθαι προς τον λαλούντα βάρβαρος, και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. 12 Ούτω και σείς, επειδή είσθε ζηλωταί εν αυτοίς προς την οικοδομήν της εκκλησίας. 13 Διά τούτο ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, ας προσεύχηται διά να γείνη ικανός να διερμηνεύη. …. 22 Ώστε αι γλώσσαι είναι διά σημείον, ουχί προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους· η προφητεία όμως είναι ουχί προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. 23 Εάν λοιπόν συνέλθη η εκκλησία όλη επί το αυτό, και λαλώσι πάντες γλώσσας αγνωρίστους, εισέλθωσι δε ιδιώται ή άπιστοι, Δεν θέλουσιν ειπεί ότι είσθε μαινόμενοι; 24 Αλλ’ εάν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθη δε τις άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων· 25 και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά· και ούτω πεσών κατά πρόσωπον, θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι τωόντι εν μέσω ημών.  26 Τί πρέπει λοιπόν αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν· … 29 Προφήται δε ας λαλώσι δύο ή τρείς, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν 30 Εάν δε έλθη αποκάλυψις εις άλλον καθήμενον, ο πρώτος ας σιωπά. 31 Διότι δύνασθε ο είς μετά τον άλλον να προφητεύητε πάντες, διά να μανθάνωσι πάντες, και πάντες να παρηγορώνται. 32 Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας· 33 διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ’ ειρήνης, καθώς εν πάσαις ταις εκκλησίαις των αγίων…. 39 Ώστε, ζητείτε μετά ζήλου το προφητεύειν, και το λαλείν γλώσσας μή εμποδίζετε. 40 Πάντα δε ας γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξιν.

ΕΦΕΣ δ:11  Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους….

Α’ ΘΕΣ ε:20  Προφητείας μή εξουθενείτε.

Β’ ΠΕΤ  α:20  τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της γραφής, γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, 21 Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ’ υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.

 (7) Διακρίσεις πνευμάτων

ΠΡΑΞ ε:3  Είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, διά τί εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον …

 (8) Είδη γλωσσών

ΜΑΡΚ  ις:17  Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· …

Α’ ΚΟΡ ιδ:1  Ακολουθείτε την αγάπην· και ζητείτε μετά ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύητε· 2 Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον λαλεί προς τον Θεόν· διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια· 3 ο δε προφητεύων, λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. 4 Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί· ο δε προφητεύων, την εκκλησίαν οικοδομεί. 5 Θέλω δε πάντες να λαλήτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύητε· διότι ο προφητεύων είναι μεγαλήτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύη, διά να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. 6 Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει, εάν δεν σας λαλήσω με αποκάλυψιν, ή με γνώσιν, ή με προφητείαν, ή με διδαχήν; 7 Και τα άψυχα όσα δίδουσι φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσωσι διακεκριμένους τους φθόγγους, πώς θέλει γνωρισθή το αυλούμενον, ή το κιθαριζόμενον; 8 Διότι, εάν η σάλπιγξ δώση φωνήν ασαφή, τις θέλει ετοιμασθή εις πόλεμον; 9 Ούτω και σείς, εάν δεν δώσητε διά της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωρισθή το λαλούμενον; διότι θέλετε λαλεί εις τον αέρα. 10 Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν τω κόσμω, και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. 11 Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω την σημασίαν της φωνής, θέλω είσθαι προς τον λαλούντα βάρβαρος, και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. 12 Ούτω και σείς, επειδή είσθε ζηλωταί εν αυτοίς προς την οικοδομήν της εκκλησίας. 13 Διά τούτο ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, ας προσεύχηται διά να γείνη ικανός να διερμηνεύη. 14 Διότι εάν προσεύχομαι με γλώσσαν αγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλ’ ο νούς μου είναι ακαρποφόρητος. 15 Τι πρέπει λοιπόν; Θέλω προσευχηθή με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθή και με τον νούν· Θέλω ψάλλει με το πνεύμα, θέλω δε ψάλλει και με τον νούν. 16 Διότι εάν δοξολογήσης με το πνεύμα, εκείνος όστις έχει τάξιν ιδιώτου, πώς θέλει ειπεί το Αμήν εις την ευχαριστίαν σου, μή εξεύρων τι λέγεις; 17 Διότι συ μεν καλώς ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. 18 Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου, ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παρά πάντας υμάς· 19 πλήν εν τη εκκλησία πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω διά του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσαν αγνώριστον… 22 Ώστε αι γλώσσαι είναι διά σημείον, ουχί προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους· η προφητεία όμως είναι ουχί προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. 23 Εάν λοιπόν συνέλθη η εκκλησία όλη επί το αυτό, και λαλώσι πάντες γλώσσας αγνωρίστους, εισέλθωσι δε ιδιώται ή άπιστοι, δεν θέλουσιν ειπεί ότι είσθε μαινόμενοι; 24 Αλλ’ εάν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθη δε τις άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων· 25 και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά· και ούτω πεσών κατά πρόσωπον, θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι τωόντι εν μέσω ημών. 26 Τί πρέπει λοιπόν αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν· 27 εάν τις λαλεί γλώσσαν αγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο, ή το περισσότερον ανά τρείς, και εκ διαδοχής· και είς ας διερμηνεύη· 28 αλλ’ εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία· ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. … 39 Ώστε, ζητείτε μετά ζήλου το προφητεύειν, και το λαλείν γλώσσας μή εμποδίζετε. 40 Πάντα δε ας γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξιν.

 (9) Ερμηνεία γλωσσών      

Α’ ΚΟΡ ιδ:5  Θέλω δε πάντες να λαλήτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύητε· Διότι ο προφητεύων είναι μεγαλήτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύη, διά να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. 6 Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τί θέλω σας ωφελήσει, εάν δεν σας λαλήσω με αποκάλυψιν, ή με γνώσιν, ή με προφητείαν, ή με διδαχήν; 7 Και τα άψυχα όσα δίδουσι φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσωσι διακεκριμένους τους φθόγγους, πώς θέλει γνωρισθή το αυλούμενον, ή το κιθαριζόμενον; 8 Διότι, εάν η σάλπιγξ δώση φωνήν ασαφή, τις θέλει ετοιμασθή εις πόλεμον; 9 Ούτω και σείς, εάν δεν δώσητε διά της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωρισθή το λαλούμενον; διότι θέλετε λαλεί εις τον αέρα. 10 Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν τω κόσμω, και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. 11 Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω την σημασίαν της φωνής, θέλω είσθαι προς τον λαλούντα βάρβαρος, και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. 12 Ούτω και σείς, επειδή είσθε ζηλωταί εν αυτοίς προς την οικοδομήν της εκκλησίας. 13 Διά τούτο ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, ας προσεύχηται διά να γείνη ικανός να διερμηνεύη. 14 Διότι εάν προσεύχομαι με γλώσσαν αγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλ’ ο νούς μου είναι ακαρποφόρητος. 15 Τι πρέπει λοιπόν; Θέλω προσευχηθή με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθή και με τον νούν·  Θέλω ψάλλει με το πνεύμα, θέλω δε ψάλλει και με τον νούν. 16 Διότι εάν δοξολογήσης με το πνεύμα, εκείνος όστις έχει τάξιν ιδιώτου, πώς θέλει ειπεί το Αμήν εις την ευχαριστίαν σου, μή εξεύρων τι λέγεις; 17 Διότι συ μεν καλώς ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. 18 Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου, ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παρά πάντας υμάς· 19 πλήν εν τη εκκλησία πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω διά του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσαν αγνώριστον. … 26 Τί πρέπει λοιπόν αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν· 27 εάν τις λαλεί γλώσσαν αγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο, ή το περισσότερον ανά τρείς, και εκ διαδοχής· και είς ας διερμηνεύη· 28 αλλ’ εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία· ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν.

 Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος

ΜΑΤΘ  ιβ:31  Δια τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους· η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους. 32 Και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν, ούτε εν τούτω τω αιώνι, ούτε εν τω μέλλοντι.

Α’ ΙΩΑ  ε:16  Εάν τις ίδη τον αδελφόν αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχί θανάσιμον, θέλει ζητήσει· και ο Θεός θέλει δώσει εις αυτόν ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχί θανασίμως. Είναι αμαρτία θανάσιμος, δεν λέγω περί εκείνης να ερωτήση.

 Πατερικά κείμενα – Χριστιανική Ιστορία (από Wikipedia)

 • περ. 160 μ.Χ. Ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας έγραψε: «Διότι τα προφητικά χαρίσματα παραμένουν σε εμάς, ακόμη και μέχρι τον παρόντα καιρό» και «Μπορείτε να δείτε και τώρα ανάμεσά μας γυναίκες και άντρες, οι οποίοι κατέχουν χαρίσματα του πνεύματος του Θεού».
 • 175 μ.Χ. -Ο Ειρηναίος στην πραγματεία του Κατά Αιρέσεων μιλά για εκείνους «οι οποίοι μέσω του Πνεύματος μιλούν όλα τα είδη των γλωσσών».
 • περ. 230 μ.Χ. -Ο Νοβατιανός είπε “Αυτός είναι Εκείνος που τοποθετεί προφήτες στην Εκκλησία, καθοδηγεί δασκάλους, κατευθύνει τις γλώσσες, δίνει δυνάμεις και θεραπείες, κάνει θαυμαστά έργα, ακόμα διακρίνει τα πνεύματα, εξασφαλίζει ικανότητες διακυβέρνησης, προτείνει συμβουλές, και διαταγές και τακτοποιεί οποιοδήποτε άλλο από τα χαρίσματα. Έτσι να πράττετε στην Εκκλησία του Κυρίου παντού, και σε όλα, να τελειοποιήστε και να ολοκληρώνεστε.”

Μετά τον 1ο, ή ίσως το 2ο αιώνα, η γλωσσολαλιά δεν αναφέρεται από καμμιά Ορθόδοξη πηγή.

 • περ. 340 μ.Χ. -Ο Ιλάριος του Πουατιέ έγραψε “Ο Θεός έχει θέσει στην Εκκλησία, πρώτα τους αποστόλους… δεύτερον τους προφήτες… τρίτον τους διδασκάλους… έπειτα τις δυνατές ενέργειες, μεταξύ των οποίων είναι η θεραπεία των ασθενειών… και τα χαρίσματα είτε της ομιλίας είτε της ερμηνείας των διαφορετικών ειδών γλωσσών.”
 • 475 – 1000 μ.Χ. -Μεσαίωνας. Λίγα σχετικά γεγονότα έχουν καταγραφεί.
 • 12ος αι. – Φραγκισκανοί Μοναχοί
 • 12ος αι. – Η καθηγήτρια και μετέπειτα ηγουμένη Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν ήταν γνωστό πως μιλούσε και υμνούσε σε ξένες γλώσσες. Τα πνευματικά τραγούδια της αναφέρθηκαν από τους συγχρόνους της ως “εν Πνεύματι συναυλίες”
 • 14ος αι. Οι Μοραβοί, αναφέρεται από τους δυσφημιστές τους ότι μιλούσαν σε ξένες γλώσσες
 • 17ος αι. –Στη Γαλλία, οι Καμισάρδοι μίλησαν σε γλώσσες που ήταν άγνωστες.
 • 17ος αι. – Πρώιμοι Κουάκεροι, όπως ο Edward Burrough, κάνουν αναφορά για ομιλίες σε ξένες γλώσσες στις συναντήσεις τους: “Μιλήσαμε με νέες γλώσσες, δεδομένου ότι ο Κύριός μας έδωσε την έκφραση, και το Πνεύμα Του μας οδήγησε.”.
 • 18ος αι. – Τζον Γουέσλεϊ και Εκκλησία των Μεθοδιστών. Ο Γουέσλεϊ διέδωσε την ανανέωση σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου και έλαβαν χώρο πολλά θαυμαστά γεγονότα όπως η ομιλία σε ξένες γλώσσες.
 • 19ος αι. -Έντουαρντ Ίρβινγκ και Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ο Έντουαρντ Ίρβινγκ, ένας επίσκοπος στην Εκκλησία της Σκωτίας, γράφει σε μια γυναίκας που «μιλούσε… με υπεράνθρωπη δύναμη, σε μια άγνωστη γλώσσα, στη μεγάλη κατάπληξη όλων όσων την άκουσαν, και στη μεγάλη οικοδομή και την απόλαυσή της με Θεό”. Ο Ίρβινγκ περαιτέρω δήλωσε ότι “οι γλώσσες είναι ένα βασικό μέσο για την προσωπική οικοδομή, όσο και αν μπορεί αυτό να φαίνεται μυστήριο σε μας.”
 • 20ος αι. –Οι Πεντηκοστιανοί γλωσσολαλούν σε μεγάλη κλίμακα.
 • δεκαετία του 1910 – Πρώιμος Πεντηκοστιανισμός – Οι πρώιμοι Πεντηκοστιανοί μίλησαν σε ξένες γλώσσες. Βασική είναι η Αναζωπύρωση της Οδού Αζούσα.
 • δεκαετία του 1960 -Χαρισματικό κίνημα – Νότιοι Βαπτιστές, Λουθηρανοί, Καθολικοί, Μεθοδιστές κ.α. από σχεδόν κάθε θρησκευτικά υπόβαθρο και έθνος δοκίμασαν την γλωσσολαλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Πεντηκοστιανισμό και το Χαρισματικό κίνημα, τονίζονται οι αναφορές της Καινής Διαθήκης για την γλωσσολαλιά και κυριαρχεί η πίστη ότι το Άγιο Πνεύμα «δίνει» στους χριστιανούς την ομιλία σε ξένες γλώσσες και ότι η πρακτική αυτή είναι ένα από τα χαρίσματα του Πνεύματος. Η ομιλία σε ξένες γλώσσες θεωρείται έτσι εκδήλωση της καθοδήγησης -ή για άλλους, της βάπτισης- κάποιου από το Πνεύμα.
 • Σύμφωνα με πειράματα και έρευνες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, όταν κάποιος γλωσσολαλεί έχει ήρεμο τον λοβό του εγκεφάλου που αντιστοιχεί στην ομιλία (ενώ φυσιολογικά κατά την ομιλία ο συγκεκριμένος λοβός πάλλεται). Οι Πεντηκοστιανοί και οι Χαρισματικοί υποστηρίζουν πως τα αποτελέσματα των ερευνών του Πανεπιστημίου έρχονται σε απόλυτη αρμονία με την Αγία Γραφή, στην οποία ο Παύλος αναφέρει: “Αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, ο νους μου όμως μένει αμέτοχος”.
 • Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν απορρίπτει τη γλωσσολαλιά αλλά τη θεωρεί ως ένα από τα ελάσσονα ατομικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχει πάψει να υφίσταται καθώς εκπλήρωσε το σκοπό του κατά την καινοδιαθηκική περίοδο.

ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 950-1022 μ.Χ. –  Λόγος Ηθικός 10ς, Παράγραφος 330-500

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΟΥΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΩΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΣ

“Ας μη πει κάποιος, Εγώ επήρα το Χριστό με το άγιο βάπτισμα και τον έχω” διότι έχει γραφεί, ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΟΤΙ Η ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ. ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΒΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩΣΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΠΙΠΕΣΕΙ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΗΣΑΝ ΒΕΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ.
Είδες πως συμβαίνει ώστε όλοι όσοι βαπτίζονται να μη παίρνουν αμέσως το Άγιο Πνεύμα; Εδιδάχθης τώρα από τους ιδίους τους αποστόλους ότι, και επίστευσαν μερικοί και εβαπτίσθησαν, εν τούτοις” είχαν ανάγκη μετά το βάπτισμα, προσευχής και χειροθεσίας για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα… Ας απομακρυνθούμε από την βλαβερά και αιρετική διδασκαλία και αντίληψη εκείνων που ισχυρίζονται ότι δεν φανερώνεται στις ημέρες μας η δόξα της Θεότητας του Κυρίου Ιησού Χριστού με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αν δε κάποιος ισχυρίζεται ότι ο καθένας από μας τους πιστούς έλαβε και έχει το Πνεύμα κατά το τρόπον που δεν γνωρίζει ούτε το αισθάνεται, αυτός βλασφημεί, διότι ψεύτη κάνει τον Χριστό ο οποίος είπε, ΟΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΕΙΣ ΕΜΕ…ΠΟΤΑΜΟΙ ΥΔΑΤΟΣ ΖΩΝΤΟΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΡΕΥΣΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΥΤΟΥ”

Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ (άρθρο από την εφημερίδα Χριστιανισμός)

«Όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων» (Ζαχαρίας 4:6β)

Είδαμε στο προηγούμενο μέρος κάποια παραδείγματα από την ενεργό συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή και στο έργο του Χριστού: στη σύλληψή Του από την παρθένο Μαρία, στην επαγγελία της έλευσής Του, στη βάπτισή Του, στη δοκιμασία Του στην έρημο, στην ενδυνάμωσή Του στο έργο Του, στη λυτρωτική προσφορά του εαυτού Του και στην Ανάστασή Του.

Στη συνέχεια θα δούμε μερικά παραδείγματα από τον εξέχοντα ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του Χριστιανού.

Αναγέννηση από το Πνεύμα

Ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό, έχει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει ποια είναι η θέση του μέσα από τους ελέγχους του Αγίου Πνεύματος: «όταν έρθει εκείνος [Παράκλητος], θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, …» (βλ.Ιωάννης 16:7-11). Όταν ο άνθρωπος εκζητήσει τη σωτήρια χάρη του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα παίζει καίριο ρόλο στην αναγέννησή του: «Αποκρίθηκε ο Ιησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού» (βλ. Ιωάννης 3:5-8, Τίτο 3:4-6). 

Βάπτιση στο Πνεύμα

Η βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα ως εκπλήρωση της επαγγελίας του αψευδούς Θεού (Ιωήλ 2:28-29) αλλά και της υπόσχεσης του σωτήρα Χριστού (Ιωάννης 16:7, Πράξεις 1:5) είναι ένα διακριτό γεγονός που ο μαθητής του Χριστού μπορεί και πρέπει να απολαύσει για να ζει στην πληρότητα της Χριστιανικής ζωής αλλά και της δύναμης στην υπηρεσία του Κυρίου του (Πράξεις 1:8).

Ζωή στο Πνεύμα

Για τον αναγεννημένο άνθρωπο, το έργο του Αγίου Πνεύματος οδηγεί στην ανανέωση τού νου του και στον συνολικό μετασχηματισμό του (Ρωμαίους 12:2). Για τον Χριστιανό που ζει την αληθινά Πνευματική ζωή οι σκέψεις, οι συνομιλίες και η συμπεριφορά του Χριστιανού είναι πνευματικές και προσφέρουν λατρεία στο Θεό και οικοδομή στους γύρω του. Διαβάζουμε, «…εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα, [φρονούν] αυτά που ζητάει το Πνεύμα» (Ρωμαίους 8:5). 

Περπάτημα στο Πνεύμα

Η χριστιανική ζωή παρομοιάζεται συχνά με ταξίδι και η λέξη περπάτημα, στη Γραφή, είναι συχνά ισοδύναμη με τη ζωή (βλ. πχ., Μάρκος 7:5, Ρωμαίους 4:12, 6:4,8:1). Το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο διδάσκει στον Χριστιανό την αλήθεια του Θεού αλλά και τον βοηθάει πρακτικά να εφαρμόσει την αλήθεια αυτή στη καθημερινή του ζωή, κατοικώντας ο ίδιος ο Παράκλητος μέσα στον άνθρωπο. Ο απ. Παύλος γράφει, «…Περπατάτε σύμφωνα με το Πνεύμα» και «…ας περπατάμε… σύμφωνα με το Πνεύμα» (Γαλάτες 5:16, 25β).

Καρποφορία στο Πνεύμα 

Το αποτέλεσμα της γνήσιας Χριστιανικής ζωής που είναι παραδομένη στις επιρροές και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, είναι η πλούσια καρποφορία στις Πνευματικές αρετές που βέβαια είναι συνυφασμένες με την προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού. Διαβάζουμε, «Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια» (Γαλάτες 5:22).

Νίκες στο Πνεύμα

Το Άγιο Πνεύμα συμβάλει καθοριστικά στη νικηφόρα Πνευματική ζωή ενδυναμώνοντας τον Χριστιανό ώστε να μπορεί να αντισταθεί στις πράξεις της σάρκας, και να ζήσει μια ζωή πίστης, αγάπης και υπακοής τώρα, και μια ζωή δόξας στην παρουσία το Θεού έπειτα. Διαβάζουμε, «Επειδή, αν ζείτε σύμφωνα με τη σάρκα, πρόκειται να πεθάνετε, αν, όμως, διαμέσου του Πνεύματος, θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε» (Ρωμαίους 8:13). 

Καθοδήγηση από το Πνεύμα

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του βρει τον δρόμο για τον ουρανό ούτε και να τον περπατήσει χωρίς τη βοήθεια του Θεού μέσα από το έργο του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ισχυρός βοηθός κάθε στιγμή για να φωτίσει, να ενισχύσει και να καθοδηγήσει τους αληθινούς μαθητές του Χριστού. Διαβάζουμε, «Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι  γιοι του Θεού» (Ρωμαίους 8:14).

Χαρίσματα από το Πνεύμα

Το άγιο Πνεύμα έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή και το έργο της εκκλησίας καθώς είναι Αυτός που δίνει τα Πνευματικά χαρίσματα: «Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο… και όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο Πνεύμα, που διανέμει, ξεχωριστά σε κάθε έναν, όπως αυτό θέλει» (Α’ Κορινθίους 12:4, 11).

Συμπαράσταση από το Πνεύμα

Το Άγιο Πνεύμα συμπαρίσταται στις αδυναμίες και τις ανάγκες των πιστών εδώ στη γη όπως διαβάζουμε, «Παρόμοια, όμως, και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας… ικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους…» (βλ. Ρωμαίους 8:26-27).

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s