ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Εισαγωγή

Ο αγιασμός του πιστού είναι κατά την Αγία Γραφή, απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθει κάποιος στη βασιλεία του Θεού. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού για λίγα θέματα είναι τόσο κατηγορηματικός όταν λέει ότι χωρίς τον αγιασμό, κανένας δεν θα δει τον Θεό, (ΕΒΡ ιβ:14).

Αγιασμός σημαίνει καθαρισμός. Στον πνευματικό τομέα, αυτό επιτυγχάνεται με τη μετάνοια, την εξομολόγηση και τη συγχώρεση από τον Θεό. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αναμάρτητος, διότι ως άνθρωποι το μόνο βέβαιο είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Για αυτό το λόγο ο Ιωάννης, λέει ΙΩΑ 2:1 Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· 2 και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου.

Χρειάζεται προσοχή, διότι μετάνοια σημαίνει ειλικρινής και ολοκάρδια πρόθεση του ανθρώπου για παραίτηση από την αμαρτία. Δεν μπορεί κανείς να κοροϊδέψει τον Θεό, προσποιούμενος μετάνοια για να εκμεταλλευτεί την αγαθότητα του Θεού. Ο Θεός δεν εμπαίζεται και διαβάζει το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου και τις προθέσεις του, σαν ανοιχτό βιβλίο.

Σχετικά εδάφια της Αγίας Γραφής κατά σειρά εμφάνισης:

ΛΕΥ 11:45 Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, όστις σε ανεβίβασα εκ γής Αιγύπτου, διά να είμαι Θεός σας· θέλετε λοιπόν είσθε άγιοι, διότι εγώ είμαι άγιος.

ΛΕΥ 22:32 Και δεν θέλετε βεβηλόνει το όνομά μου το άγιον· αλλά θέλω αγιάζεσθαι μεταξύ των υιών Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων υμάς,…

ΙΗΣ 7:13 σηκωθείς αγίασον τον λαόν, και ειπέ, Αγιάσθητε διά την αύριον·…

ΨΑΛΜ 51:10 Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου.

ΙΩΑΝ 17:17 Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια… 19 Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, διά να ήναι και αυτοί ηγιασμένοι εν τη αληθεία.

ΡΩΜ 6:19 Ανθρωπίνως λέγω διά την ασθένειαν της σαρκός σας. Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν. … 22 Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν· το δε τέλος, ζωήν αιώνιον.

Α’ ΚΟΡ 6:11 Και τοιούτοι υπήρχετε τινές· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ’ εδικαιώθητε, διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού,….

Β’ ΚΟΡ7ζ:1 Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύτας τας επαγγελίας, ας καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού.

ΕΦΕΣ 1:1 Παύλος απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού, προς τους αγίους του όντας εν Εφέσω… 4 καθώς εξέλεξεν ημάς δι’ αυτού προ καταβολής κόσμου, δια να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης

Α’ ΘΕΣ 4:3 Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχησθε από της πορνείας· 4 να εξεύρει έκαστος υμών να κρατή το εαυτού σκεύος εν αγιασμώ και τιμή·

Α’ ΘΕΣ 4:7 Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν.

Α’ ΘΕΣ 5:23 Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάσει ολοκλήρως·

Β’ ΘΕΣ 2:13 Ημείς όμως οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν δια σας, αδελφοί ηγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απ’ αρχής εις σωτηρίαν δια του αγιασμού του Πνεύματος, και της πίστεως της αληθείας

ΕΒΡ10ι:10 Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης.

ΕΒΡ 12:14 Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων, και τον αγιασμόν χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον.

Α’ ΠΕΤ 1:13 Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε,… 15 αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή· 16 διότι είναι γεγραμμένον, «Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος»

ΑΠΟΚ 22:11 Όστις αδικεί, ας αδικήση έτι· και όστις είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθή έτι και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.

About Dimitrios Dalianis

Dimitrios Dalianis is a Civil Engineer educyaed in Britain. He finished his O' and A' levels in Concord College in Shrewsbury and has got his BSc and MSc in Civil and structural Engineering at the University of Bradford. He is the founder and owner of "Dalianis Architects" firm (www.dalianisarchitects.com), based in Corfu and Kifisia, Greece.
This entry was posted in ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s